ทรัพย์สินทางปัญญาขั้นสูง 1583 Views

รายละเอียด

        ให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งการวางแผนการคุ้มครอง รวมถึงประเภทความคุ้มครอง การประเมินและวางแผนความเสี่ยงการละเมิด การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสิทธิบัตร

หัวข้อให้คำปรึกษา

ให้บริการเป็นที่ปรึกษา (Consultant) ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่

 • การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
 • การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์)
 • การวางแผนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์)
 • การประเมินและวางแผนความเสี่ยงการละเมิด
 • การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสิทธิบัตร
 • การวางแผนกลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญา
 • การจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ประสบการณ์ / ผลงานที่ผ่านมา

        มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มากว่า 20 ปี รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญา การประเมินและวางแผนความเสี่ยงการละเมิด การวางระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดทำนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาของหน่วยงานสวทช. การให้คำปรึกษากับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การดำเนินการเมื่อได้รับหนังสือว่าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจากเจ้าของสิทธิ

เกี่ยวกับหน่วยงาน / บริษัท

        ผู้ให้บริการคำปรึกษาเป็นผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีทั้งด้านเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม ด้านคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านโลหะและวัสดุ ด้านนาโนเทคโนโลยี และด้านพลังงาน มากว่า 20 ปี มีประสบการณ์ด้านการวางแผนความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การวางแผนกลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญา การจัดทำระบบและจัดตั้งหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการประเมินความเสี่ยงการละเมิดให้กับ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร และให้คำปรึกษาภาคเอกชน ในประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา

ขั้นตอนขอรับบริการ

 1. ติดต่อประสานงานประเด็นที่ต้องการขอรับบริการ
 2. นัดหมายเวลาเพื่อหารือเบื้องต้น
 3. จัดทำใบเสนอราคา และตกลงการรับบริการ
 4. การชำระการให้บริการงวดแรก
 5. การดำเนินการ
 6. การชำระการให้บริการงวดสุดท้าย
พูดคุยกับที่ปรึกษา
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
อรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล
ค่าบริการ
ราคาเริ่มต้น 10,000 บาท (ให้บริการปรึกษาฟรี ครึ่งชั่วโมง)
เหมาะสำหรับ
 • อาจารย์ นักวิจัย
 • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป