การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน การวางระบบมาตรฐานสากล 1571 Views

รายละเอียด

        ที่ปรึกษาให้คำแนะนำสำหรับธุรกิจ ทางด้านการผลิตและบริการ โดยเน้น “การลดต้นทุน” และ “การเพิ่มผลกำไรในสถานประกอบการ” รวมทั้งการให้คำปรึกษาพิเศษเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับ กลยุทธ์การบริหารการจัดการ การจัดทำแผนธุรกิจ แผนการเงินธุรกิจ การจัดโครงสร้างธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การฝึกอบรมสัมมนา รวมทั้งการสร้างและพัฒนาทีมงาน (Team Building & Development) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาธุรกิจ ด้วยการใช้กลยุทธ์ธุรกิจในแนวทางที่ถูกต้อง จนสามารถเพิ่มผลกำไร เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจดำรงอยู่ได้

หัวข้อให้คำปรึกษา

ให้บริการเป็นที่ปรึกษา (Consultant) และการจัดทำระบบมาตรฐานสากล ได้แก่

 • LEAN Manufacturing
 • Smart Monozukuri , IoT , SMART Factory
 • 5 ส ,Kaizen ,QCC ,QC 7 Tools ,5 WHY
 • การใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการลดต้นทุน (IE Techniques)
 • Logistics & Supply Chain
 • การวินิจฉัยธุรกิจ (Shindan)
 • การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster)
 • การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
 • ระบบมาตรฐานสากล ISO9001 ISO14001,GMP ,HACCP ,HALAL
 • การอนุรักษ์พลังงาน (Energy Saving)

ผลิตภัณฑ์​ / อุตสาหกรรมที่ให้บริการคำปรึกษา

 • กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนโลหะ ชิ้นส่วนพลาสติก
 • กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
 • กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
 • กลุ่มบรรจุภัณฑ์
 • ฯลฯ

ประสบการณ์ / ผลงานที่ผ่านมา

 • มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาให้กับกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมมากว่า 60 โครงการ

เกี่ยวกับหน่วยงาน / บริษัท

        ออราเคิล อินเฟอร์ (Oracle Infer) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2547 โดยกลุ่มนักวินิจฉัยที่มีองค์ความรู้สไตล์ญี่ปุ่น (SHINDAN) มากว่า 20 ปี มาให้คำแนะนำธุรกิจ โดยเน้นการปรับปรุงหรือสร้าง  “Business Model” รวมทั้งการให้คำปรึกษาด้านการปรับกลยุทธ์การบริหารการจัดการ การจัดทำแผนธุรกิจ แผนการเงินธุรกิจ การจัดโครงสร้างธุรกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาธุรกิจ ด้วยการใช้กลยุทธ์ธุรกิจในแนวทางที่ถูกต้อง

ขั้นตอนขอรับบริการ

 1. ลูกค้าแจ้งความต้องการในการขอรับคำปรึกษา
 2. บริษัทติดต่อกลับเพื่อขอทราบรายละเอียดปัญหาที่ต้องการแก้ไขปรับปรุง เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา
 3. จัดทำข้อเสนอโครงการและข้อเสนอราคา เพื่อนำเสนอลูกค้า
 4. ลงนามสัญญาจ้าง ทำข้อตกลงร่วมกัน
พูดคุยกับที่ปรึกษา
บริษัท ออราเคิล อินเฟอร์ จำกัด
ภิญโญ เอกอุรุชัยเทพ
ค่าบริการ
15,000-20,000 บาท/Man Day
เหมาะสำหรับ
 • อาจารย์ นักวิจัย
 • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป