กฎหมายในสาขาทางกฎหมายต่างๆ จำนวน 11 สาขา 1983 Views

รายละเอียด

        สยามพรีเมียร์ เป็นสำนักงานกฎหมายชั้นแนวหน้าแห่งหนึ่งของประเทศไทย ให้คำปรึกษาและบริการทางกฎหมายแบบครบวงจร ในทุก ๆ ด้านและทุกสาขาของกฎหมาย แก่ลูกความทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงบริษัทข้ามชาติ

หัวข้อให้คำปรึกษา

ให้บริการเป็นที่ปรึกษา (Consultant) และบริการทางกฎหมายแบบครบวงจร ได้แก่

 • กฎหมายต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันทางการค้า
 • การเงิน การธนาคาร
 • ตลาดทุน
 • กฎหมายการพาณิชย์
 • กฎหมายบริษัท การควบรวมและเข้าซื้อกิจการ
 • กฎหมายว่าจ้างและแรงงาน
 • การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
 • คดีความและการระงับข้อพิพาท
 • การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP)
 • ล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
 • ภาษี

ผลิตภัณฑ์​ / อุตสาหกรรมที่ให้บริการคำปรึกษา

 • ธุรกิจยานยนต์
 • ธุรกิจการบิน
 • ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
 • ธุรกิจสุขภาพและเภสัชกรรม
 • ธุรกิจประกัน
 • ธุรกิจเหมืองและทรัพยากรธรรมชาติ
 • โครงการและพลังงาน
 • อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
 • การขนส่งและโลจิสติกส์
 • เทคโนโลยี สื่อ และการโทรคมนาคม (TMT)

ประสบการณ์ / ผลงานที่ผ่านมา

        มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่บริษัทในประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศในเรื่องเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงการขอใบอนุญาตต่างๆ การเข้าควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ การโอนกิจการทั้งหมด การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และประเด็นทางกฏหมายว่าด้วยกฏหมายต่อต้านการผูกขาด (anti-trust law) กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องและจัดทำรายงานตรวจสอบความถูกต้องทางกฏหมาย (legal due diligence report)

เกี่ยวกับหน่วยงาน / บริษัท
        สำนักงานฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 และมีประสบการณ์การทำงานเป็นเวลายาวนาน ผู้รับบริการทางกฎหมายจากเราจึงมั่นใจได้ว่า จะได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สูงสุดเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจตามที่ตั้งไว้ เราใส่ใจในการทำงานและติดตามผลอย่างใกล้ชิดกับผู้รับบริการ เพื่อที่จะเข้าใจความต้องการ เข้าถึงประเด็นในทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการดำเนินธุรกิจนั้น ๆ

รางวัลที่เคยได้รับ

 • Ranked Law Firm (Chambers Asia Pacific, The Legal 500 (Asia Pacific) IFLR1000 for 2022, 2021 and 2020)
 • Ranked Department (Chamber Asia Pacific for 2022 in Aviation, Competition/Antitrust, Corporate/M&A, Employment, Dispute Resolution, Insurance and Real Estate)

ขั้นตอนขอรับบริการ

 1. ผู้รับบริการระบุรายละเอียดถึงขอบเขตของงานที่ต้องการรับคำปรึกษาทางกฎหมาย
 2. สำนักงานฯ พิจารณาขอบเขตของงานและนำส่งใบเสนอราคา (fee proposal) ให้แก่ผู้รับบริการ เพื่อพิจารณา
 3. หากผู้รับบริการยอมรับรายละเอียดในใบเสนอราคาและลงนามในเอกสารดังกล่าว สำนักงานฯ จะเริ่มดำเนินการตามขอบเขตของงานที่ระบุในใบเสนอราคา
พูดคุยกับที่ปรึกษา
บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
ชัชเวศย์ ชิตวรากร
ค่าบริการ
ขึ้นอยู่กับขอบเขตของงานให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
เหมาะสำหรับ
 • อาจารย์ นักวิจัย
 • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป