สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1640 Views

ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ (หป.คม.)

ทำหน้าที่ให้บริการทดสอบและวิเคราะห์ทางเคมีให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น อาหาร สารเติมแต่งอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร แร่ โลหะ น้ำ คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางเคมีและปิโตรเคมี สารเจือปน สารปนเปื้อน เครื่องสำอาง สี สิ่งแวดล้อม งานวิเคราะห์เพื่อขอขึ้นทะเบียนอาหารและยา และเพื่อขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์ ตลอดจนให้บริการฝึกอบรมวิธีวิเคราะห์ การควบคุมคุณภาพวัสดุผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม


ผลิตภัณฑ์ / วัสดุที่ให้บริการทดสอบ
 • ข้าวและธัญพืช
 • ธัญพืชและผลิตภัณฑ์จาก ธัญพืช (ของเหลว)
 • ธัญพืชและผลิตภัณฑ์จาก ธัญพืช (ผง)
 • นมและผลิตภัณฑ์จากนม (ของเหลว)
 • นมและผลิตภัณฑ์จากนม (ผง)
 • น้้ำผลไม้ (juices)
 • นม (milk)
 • กรดซิตริก (citric acid)
 • น้้ำมันพืช (vegetable oil)
 • สารเติมแต่งอาหาร (food additives
 • เครื่องแกง (แดง) นม ผลิตภัณฑ์จากนม (ผง) แปง และผลิตภัณฑ์จากแป่ง
 • เครื่องแกง (แดง) น้ำสลัด มายองเนส ซอสพริก และซอสมะเขือเทศ
 • เครื่องดื่ม (beverage)
 • ข้าวและอาหารเสริม (rice and supplement)
 • เครื่องปรุงรส (seasoning)
 • เซรามิคสัมผัสอาหาร
 • สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง
 • สีอุตสาหกรรม (สีประเภท water base และ solvent base)
 • สีอุตสาหกรรมประเภท water base
 • สีอุตสาหกรรมประเภท solvent base
 • สีน้ําและสีเคลือบเงา (emulsion paints andenamel paints)
 • สีเคลือบเงา (enamel paints)
 • สีอิมัลชัน (emulsion paints)
 • สีทาอาคารภายนอก (exterior building paint)
 • พลาสติก (plastics)
 • พอลิคารบอเนต (polycarbonate)
 • พีวีซี (PVC products)
 • พอลิเมอร์ (polymer)
 • น้ําและน้ําเสีย (water and wastewater)
 • อาหาร
 • ธัญพืชและผลิตภัณฑ์จาก ธัญพืช (ของเหลว)
 • ธัญพืชและผลิตภัณฑ์จาก ธัญพืช (ผง) (cereals and cereal products (powder))
 • นมและผลิตภัณฑ์จากนม (ของเหลว) (milk and milk products (liquid))
 • นมและผลิตภัณฑ์จากนม (ผง) (milk and milk products (powder))
 • น้ําผลไม้ (juices)
 • กรดซิตริก (citric acid)
 • น้ำมันพืช (vegetable oil)
 • สารเติมแต่งอาหาร (food additives)
 • เครื่องแกง (แดง) นม ผลิตภัณฑ์จากนม (ผง) แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง (curry paste (red), milk, milk products (powder), flour and flour products)
 • เครื่องแกง (แดง) น้ำสลัด มายองเนส ซอสพริก และซอสมะเขือเทศ (curry paste (red), salad dressing, mayonnaise, chili sauce and tomato sauce)
 • เครื่องดื่ม (beverage)
 • ข้าวและอาหารเสริม (rice and supplement)
 • สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials)
 • สีอุตสาหกรรม (สีประเภท water base และ solvent base)
 • สีอุตสาหกรรมประเภท water base
 • สีอุตสาหกรรมประเภท solvent base
 • สีน้ำและสีเคลือบเงา (emulsion paints andenamel paints)
 • สีทาอาคารภายนอก (exterior building paint)
 • พอลิคาร์บอเนต (polycarbonate)
 • น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)
อุปกรณ์ / เครื่องมือที่ให้บริการ

งานบริการสอบเทียบเครื่องมือ

• Lux meter / illuminance Meter
• Working Standard Incandescent Lamp
• Liquid-in-glass thermometer
• Temperature indicator/with sensor (RTD/Thermocouple)
• PRT (Platinum Resistance Thermometer)
• RTD (Resistance Thermometer Detector)
• Thermocouple Probe
• Temperature gauge / Dial Thermometer
• Resistance Box • Oven / Incubator / Freezer / Refrigerator /Autoclave/Cold Room, Storages Room
• Furnace
• Dry Block / COD Reactor
• Liquid bath
• Heat Stress Thermometer/Thermo Hygrometer/Thermo Hygrograph
• Centrifuge

ขั้นตอนขอรับบริการ
ข้อมูลติดต่อ

คุณณิชกุล คำมูลนา (nitchakul@tistr.or.th)
คุณกิตติ บรรจงจิตรชัย (kitti_b@tistr.or.th)
ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ถนนสุขุมวิท
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 02 323 1672 - 80
โทรสาร 02 323 9165

ชื่อผลิตภัณฑ์ / วัสดุทดสอบ หมวดหมู่
ข้าวและธัญพืช อาหาร
ธัญพืชและผลิตภัณฑ์จาก ธัญพืช (ของเหลว) อาหาร
ธัญพืชและผลิตภัณฑ์จาก ธัญพืช (ผง) อาหาร
นมและผลิตภัณฑ์จากนม (ของเหลว) อาหาร
นมและผลิตภัณฑ์จากนม (ผง) อาหาร
น้้ำผลไม้ (juices) อาหาร
นม (milk) อาหาร
กรดซิตริก (citric acid) อาหาร
น้้ำมันพืช (vegetable oil) อาหาร
สารเติมแต่งอาหาร (food additives อาหาร
เครื่องแกง (แดง) นม ผลิตภัณฑ์จากนม (ผง) แปง และผลิตภัณฑ์จากแป่ง อาหาร
เครื่องแกง (แดง) น้ำสลัด มายองเนส ซอสพริก และซอสมะเขือเทศ อาหาร
เครื่องดื่ม (beverage) -
ข้าวและอาหารเสริม (rice and supplement) -
เครื่องปรุงรส (seasoning) อาหาร
เซรามิคสัมผัสอาหาร -
สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง วัสดุสัมผัสอาหาร
สีอุตสาหกรรม (สีประเภท water base และ solvent base) -
สีอุตสาหกรรมประเภท water base วัสดุสัมผัสอาหาร
สีอุตสาหกรรมประเภท solvent base วัสดุสัมผัสอาหาร
สีน้ําและสีเคลือบเงา (emulsion paints andenamel paints) วัสดุสัมผัสอาหาร
สีเคลือบเงา (enamel paints) วัสดุสัมผัสอาหาร
สีอิมัลชัน (emulsion paints) วัสดุสัมผัสอาหาร
สีทาอาคารภายนอก (exterior building paint) -
พลาสติก (plastics) วัสดุสัมผัสอาหาร
พอลิคารบอเนต (polycarbonate) เคมี
พีวีซี (PVC products) วัสดุสัมผัสอาหาร
พอลิเมอร์ (polymer) วัสดุสัมผัสอาหาร
น้ําและน้ําเสีย (water and wastewater) เคมี
อาหาร อาหาร
ธัญพืชและผลิตภัณฑ์จาก ธัญพืช (ของเหลว) อาหาร
ธัญพืชและผลิตภัณฑ์จาก ธัญพืช (ผง) (cereals and cereal products (powder)) อาหาร
นมและผลิตภัณฑ์จากนม (ของเหลว) (milk and milk products (liquid)) อาหาร
นมและผลิตภัณฑ์จากนม (ผง) (milk and milk products (powder)) อาหาร
น้ําผลไม้ (juices) อาหาร
กรดซิตริก (citric acid) อาหาร
น้ำมันพืช (vegetable oil) อาหาร
สารเติมแต่งอาหาร (food additives) อาหาร
เครื่องแกง (แดง) นม ผลิตภัณฑ์จากนม (ผง) แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง (curry paste (red), milk, milk products (powder), flour and flour products) อาหาร
เครื่องแกง (แดง) น้ำสลัด มายองเนส ซอสพริก และซอสมะเขือเทศ (curry paste (red), salad dressing, mayonnaise, chili sauce and tomato sauce) อาหาร
เครื่องดื่ม (beverage) อาหาร
ข้าวและอาหารเสริม (rice and supplement) อาหาร
สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) -
สีอุตสาหกรรม (สีประเภท water base และ solvent base) วัสดุสัมผัสอาหาร
สีอุตสาหกรรมประเภท water base วัสดุสัมผัสอาหาร
สีอุตสาหกรรมประเภท solvent base วัสดุสัมผัสอาหาร
สีน้ำและสีเคลือบเงา (emulsion paints andenamel paints) วัสดุสัมผัสอาหาร
สีทาอาคารภายนอก (exterior building paint) วัสดุสัมผัสอาหาร
พอลิคาร์บอเนต (polycarbonate) วัสดุสัมผัสอาหาร
น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater) สิ่งแวดล้อม
สถานภาพห้องปฏิบัติการ
 • หมายเลขใบรับรอง
  ทดสอบ – 0002
 • หมายเลขอ้างอิงใบรับรอง
  21T034/1247
 • ออกให้ ณ วันที่
  15 มี.ค. 2564
 • วันหมดอายุ
  5 ม.ค. 2566
 • พื้นที่ตั้ง
  สมุทรปราการ
 • สถานะ
  Accredited
อัตราค่าบริการ
800000
ดาวน์โหลดเอกสาร