โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) 2530 Views

รายละเอียด

        ITAP (Innovation and technology assistance program) หรือ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภารกิจหลักของ ITAP คือ การสร้างกลไกเชื่อมโยงผู้ให้บริการเทคโนโลยี (Technology Service Providers) เข้ากับผู้ใช้เทคโนโลยี (Technology Users) เราจึงจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการวิจัยและพัฒนา เข้าไปให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาถึงในโรงงาน พร้อมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยี ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

  • ITAP จับคู่ความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีของท่านกับหลากหลายผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
  • ให้คำปรึกษาด้าน R&D และร่วมกันพัฒนาโครงการ จนเกิดผลลัพธ์ที่น่าพอใจ
  • สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสูงสุด 50% ตามหลักเกณฑ์ และไม่เกิน 400,000 บาทต่อโครงการ โดยผู้ประกอบการสามารถเบิกจ่ายย้อนหลังได้เมื่อโครงการเสร็จสิ้น

เกณฑ์ / เงื่อนไข

ITAP มีเป้าหมายในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความเข้มแข็ง โดยผลักดันให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของ สวทช. ผู้ประกอบการที่สามารถขอรับการสนับสนุนจาก ITAP ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นไทยไม่ต่ำกว่า 51% หรือ กิจการร้านค้า หรือ วิสาหกิจชุมชนที่มีการจดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ
  • เป็น SMEs ตามนิยาม สสว. คือ รายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท สำหรับภาคการผลิต และรายได้ไม่เกิน 300 ล้านบาท สำหรับภาคบริการและการค้า
  • มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่ : 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
e-mail: itap@nstda.or.th
โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ ITAP
Fax : 02-564-7082

พูดคุยกับเจ้าของโปรแกรม / ทุนสนับสนุน
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
ระสิตา ถาวรานุรักษ์
เหมาะสำหรับ
  • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป
ระยะเวลารับสมัคร
เปิดรับตลอดทั้งปี