PIM Smart Trash : ระบบถังขยะไอโอทีช่วยจัดการขยะ 1950 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีการออกแบบและสร้าง “PIM Smart Trash : ระบบถังขยะไอโอทีช่วยจัดการขยะ” ที่สามารถช่วยแนะนำการแยกขยะก่อนทิ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบเซ็นเซอร์และเสียงช่วยแนะนำการทิ้งขยะแบบ 3 ภาษา สามารถจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมในการทิ้งขยะพร้อมแสดงผลได้ถูกต้องแม่นยำ ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อนำไปบริหารจัดการขยะได้แบบ Real time

รายละเอียด

        ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยถูกกำจัดอย่างถูกต้องเพียง 26% เท่านั้น ซึ่งขยะส่วนใหญ่เกิดจากการทิ้งไม่ถูกที่ และไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ส่งผลให้เกิดปัญหาปริมาณขยะสะสมเพิ่มมากขึ้น เสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดและทำความสะอาดถังขยะโดยไม่จำเป็น อีกทั้งมีปัญหาด้านมลพิษ เช่น ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนและก่อให้เกิดก๊าซไดออกซิน (dioxins) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งได้อีกด้วย

        “PIM Smart Trash : ระบบถังขยะไอโอทีช่วยจัดการขยะ” ได้รับการพัฒนาคิดค้นระบบจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมในการทิ้งขยะโดยใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อช่วยแก้ปัญหาการแยกขยะก่อนทิ้ง โดยออกแบบถังขยะสำหรับทิ้งขยะ 4 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ ขยะอันตราย และขยะทั่วไป มีระบบเซ็นเซอร์และเสียงช่วยแนะนำการทิ้งขยะ 3 ภาษา (ไทย, จีน และอังกฤษ) สามารถบันทึกปริมาณและช่วงเวลาในการทิ้งขยะแต่ละประเภท โดยแสดงผลผ่าน cloud server ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้แบบ Real time

จุดเด่น

 • เป็นระบบถังขยะไอโอที ที่มีเสียงช่วยแนะนำการทิ้งขยะ 3 ภาษา (ไทย, จีน และอังกฤษ) และสามารถจัดเก็บข้อมูลปริมาณและช่วงเวลาในการการทิ้งขยะได้
 • แสดงผลได้ถูกต้อง แม่นยำ และสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ ทุกอุปกรณ์
 • สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์หาแนวทางปรับพฤติกรรมผู้ทิ้งขยะและบริหารจัดการขยะต่อไปได้ในอนาคต

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้ประกอบการธุรกิจซื้อขายขยะ
 • หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะในประเทศไทย
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
สำนักบริหารกลยุทธ์และนวัตกรรม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
นิศานันท์ ตามกาล
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์     
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายถังขยะพลาสติก
 • หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะในประเทศไทย
 • สถานศึกษา ร้านอาหาร โรงแรม ศูนย์การค้า ศูนย์การประชุม
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ