น้องพอใจ AI ของไทยที่เข้าใจภาษาถิ่น 1688 Views

รายละเอียด

       สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากประเทศไทย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และมีคุณภาพสูง เป็นที่ต้องการของกลุ่มลูกค้านอกพื้นที่และชาวต่างชาติ แต่สินค้าและผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรท้องถิ่นยังไม่สามารถกระจายการจัดจำหน่ายไปสู่ลูกค้าต่างพื้นที่ได้มากนัก ถึงแม้บางส่วนจะได้มีการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ก็ตาม  แต่เนื่องด้วยวิธีการใช้งานและบริหารจัดการจำหน่ายสินค้าออนไลน์มีขั้นตอนในการลงทะเบียนที่ซับซ้อน จำเป็นต้องมีการพิมพ์และกรอกข้อมูลหลายขั้นตอน ส่งผลให้เกษตรกรจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงและดำเนินธุรกรรมต่างๆผ่านช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง  

       "น้องพอใจ AIของไทยที่เข้าใจภาษาถิ่น" ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อการส่งเสริมธุรกรรมออนไลน์ของชุมชน ให้เกษตรกรสามารถนำผลิตภัณฑ์ของตนเองมาขายบนตลาดออนไลน์ได้ง่ายขึ้น  ผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้การสั่งงานด้วยเสียง มีระบบ AI สำหรับจดจำเสียงภาษาไทยอัตโนมัติ สามารถจดจำเสียงภาษาถิ่นในภูมิภาคต่างๆของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ภาษาเหนือ ภาษาโคราช ภาษาปัตตานี อีกทั้งยังมีการจัดเก็บข้อมูลเสียงเพื่อเป็นข้อมูลสาธารณะแก่นักวิจัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปขยายผลและใช้ประโยชน์ต่อได้ในอนาคต

จุดเด่น

  • เป็นแอปพลิเคชันที่สั่งการด้วยเสียงแทนการพิมพ์กรอกข้อมูล
  • มีระบบ AI ที่สามารถรับรู้เสียงภาษาไทยถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ช่วยลดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีของผู้ใช้ภาษาถิ่น
  • เปิดข้อมูลเป็นสาธารณะสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาต่อยอดได้

ลูกค้าเป้าหมาย

  • เกษตรกรท้องถิ่น
  • ผู้สนใจทั่วไป

ความสำเร็จ

อยู่ระหว่างการขึ้นระบบเพื่อให้นักศึกษา นักวิจัย หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ามาดึงข้อมูลหรือโมเดลไปใช้ได้ เนื่องจากได้มีการเปิดเป็นสาธารณะ

dev
Admin Tech2biz
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ / ความสำเร็จ
สถานภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา
สิทธิบัตร เลขที่
เจ้าของผลงาน
มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University)
ผู้ประดิษฐ์
ผศ.ดร.อรทัย สังข์เพ็ชร