เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic ข้าวโพด ประจำปีงบประมาณ 2566 469 Views

รายละเอียด

        สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566 โดยเน้นการสนับสนุนทุนวิจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด (OKR) ระดับประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ใน ยุทธศาสตร์ที่ 1 (S1) การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขันและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม แผนงาน P2 (S1) พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG) ในด้านเกษตร และอาหารให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ แผนงานย่อย N3 (S1P2) พัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการตลาด และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์เศรษฐกิจหลักของประเทศตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ของประเทศ  สวก. จึงกำหนดโจทย์วิจัยเฉพาะ (Selected Topic) ข้าวโพด ในประเด็นต่างๆ ขึ้น

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

  1. การยกระดับคุณภาพการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม ที่สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้บริโภคในอุตสาหกรรมข้าวโพดทั้ง ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
  2. การสร้างและพัฒนาบุคลากรในระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  3. การศึกษาผลกระทบจากนโยบายมาตรการ กฎหมาย ระเบียบ และการวิจัย ข้อมูลผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม ต่อระบบการผลิตข้าวโพด

เกณฑ์ / เงื่อนไข

เป็นไปตามประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic ข้าวโพด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
Admin Tech2biz
รูปแบบการสนับสนุน
  • เงินทุนสนับสนุน
เหมาะสำหรับ
  • อาจารย์ นักวิจัย
  • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป
ระยะเวลารับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว