เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic ปาล์มน้ำมัน ประจำปีงบประมาณ 2566 144 Views

รายละเอียด

        สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566 โดยเน้นการสนับสนุนทุนวิจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด (OKR) ระดับประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ใน ยุทธศาสตร์ที่ 1 (S1) การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้มีความสามารถในการแข่งขันและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม แผนงาน P2 (S1) พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG) ในด้านเกษตร และอาหารให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ แผนงานย่อย N3 (S1P2) พัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการตลาด และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์เศรษฐกิจหลักของประเทศตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ของประเทศ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มให้มีมูลค่าเพิ่ม และเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สวก.จึงกำหนดกรอบวิจัยเฉพาะเรื่องให้สอดคล้องกับประเด็นที่ต้องดำเนินการวิจัยเร่งด่วนในปี 2566

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

 • การวิจัยเชิงนโยบาย
 • การเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป้าหมายตามแนวทางการขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม 8 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
     1. ผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นพื้นฐาน (Base oil)
     2. น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ (Bio-Tranformer oil)
     3. สารซักล้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
     4. น้ำมันหล่อลื่นและจารบีชีวภาพ (Bio Lubricants and Greases)
     5. การผลิตพาราฟิน (Paraffin)
     6. สารกำจัดศัตรูพืช/แมลง (Pesticides/Insecticides)
     7. น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ กรีนดีเซล (Bio Hydrogenated Diesel : BHD)
     8. น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ ไบโอเจ็ต (Biojet Fuels)

เกณฑ์ / เงื่อนไข

เป็นไปตามประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic ปาล์มน้ำมัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
Admin Tech2biz
รูปแบบการสนับสนุน
 • เงินทุนสนับสนุน
เหมาะสำหรับ
 • อาจารย์ นักวิจัย
 • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป
ระยะเวลารับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว