โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ปีงบประมาณ 2565 (SME ปัง ตังได้คืน) 745 Views

รายละเอียด

        สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้เปิดตัวมาตรการ SME ปัง ตังได้คืน ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS หรือ (Business Development Service) ปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ ที่ผู้ประกอบการ SME จะสามารถเลือกรับการบริการ หรือรับการพัฒนากับผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Business Development Service Provider : BDSP) ในด้านที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจของตน โดย สสว. จะอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาให้แก่ผู้ประกอบการ SME แบบร่วมจ่าย (co-payment) ในสัดส่วนร้อยละ 50 – 80 ตามขนาดของธุรกิจ แต่ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ซึ่งผู้ประกอบการ SME สามารถยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับการบริการและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ ด้านการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและการตลาด และตลาดต่างประเทศ ฯลฯ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ https://bds.sme.go.th

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

หมวดที่ 3  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ เช่น

  • ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน / การประเมินสถานที่ หรือเพื่อให้ได้มาตรฐาน เช่น มาตรฐาน อย. , มผช. , ISO , GMP , HACCP , Q Mark
  • ค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ ประเมินต่าง ๆ รวมถึงการสอบเทียบเครื่องมือทุกประเภท เช่น เครื่องมือชั่ง ตวง วัด ฯลฯ
  • ค่าใช้จ่ายบริการเพื่อเตรียมความพร้อม ช่วยเหลือ เพื่อให้มาซึ่งการขึ้นทะเบียน ใบรับรอง ใบอนุญาต หรือทะเบียนต่าง ๆ เพื่อประกอบธุรกิจตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ประกอบการ เป็นต้น

หมวดที่ 4 และ 5 การพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและการตลาด และการพัฒนาตลาดต่างประเทศ เช่น

  • ค่าคูหา (พื้นที่ พร้อมคูหา รวมค่าป้ายหรืออุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ ของคูหาค่าธรรมเนียมต่าง ๆ) ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ค่าเข้าร่วมกิจกรรมการเจรจาการค้าหรือจับคู่ธุรกิจทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าสมัคร ฯลฯ ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ค่าเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการค้าด้วยระบบ Online ทั้งในประเทศ และต่างประเทศผ่าน Platform ที่มีชื่อเสียงหรือได้รับความนิยม เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าสมัคร ฯลฯ ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษาแนะนำ หรือค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผน หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อการจัดทำกลยุทธ์ในการขยายสินค้า และ/หรือบริการจากภูมิภาคหรือประเทศหนึ่งไปยังภูมิภาคหรือประเทศอื่น ๆ หรือสร้างการรับรู้แบรนด์ในประเทศหรือภูมิภาคอื่นเพิ่มเติม หรือค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนหรือคู่ค้าในต่างประเทศเพิ่มเติม การส่งเสริมหรือผลักดันเข้าสู่การเป็นเครือข่ายสินค้า และ/หรือบริการ กับธุรกิจในต่างประเทศ ฯลฯ เป็นต้น

เกณฑ์ / เงื่อนไข

        ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นนิติบุคคล หรือผู้ประกอบการ SME ที่จดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ เน้นกลุ่มท่องเที่ยว / อาหาร-เครื่องดื่ม-ยา-สมุนไพร / New S-Curve / BCG / เกษตรแปรรูป เป็นต้น

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
โทรศัพท์ : 02-038-5858
อีเมล : bds@sme.go.th

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
Admin Tech2biz
รูปแบบการสนับสนุน
  • เงินทุนสนับสนุน
เหมาะสำหรับ
  • ผู้ประกอบการ
ระยะเวลารับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว