ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2566 368 Views

รายละเอียด

        หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) กรอบการวิจัย "ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น "การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันสามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ขุมชนท้องถิ่น" ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยกลไกการพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล ร่วมสร้าง Learning and Innovation Platform ของชุมชน จนได้นวัตกรชุมชนที่สามารถรับ ปรับใช้นวัตกรรมพร้อมใช้ / เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

  1. สร้างนวัตกรชุมชนที่มีทักษะการรับและปรับใช้นวัตกรรมพร้อมใช้ / เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบท สามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้อื่นได้ รวมทั้งสามารถเป็นแกนนำในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อหนุนให้ชุมชนมีพื้นที่และโอกาสเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  2. การประยุกต์ใช้นวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญ / เสริมและยกระดับศักยภาพที่สำคัญในพื้นที่ผ่านการสร้าง Leaming and Innovation Platform
  3. สร้าง Learning and Innovation Platfomm เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนและสร้างนวัตกรชุมชนที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาชุมชนเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน

เกณฑ์ / เงื่อนไข

        สถาบัน / หน่วยงาน / มหาวิทยาลัย / นักวิจัยที่สนใจเสนอข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ต้องทำทั้ง 3 โจทย์ และมีพื้นที่เป้าหมายระดับตำบลไม่น้อยกว่า 10 ตำบลต่อโครงการ และใน 1 ตำบลจะต้องมีนวัตกรชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 5 คน โดยในข้อเสนอชุดโครงการวิจัยจะต้องระบุรายชื่อตัวแทนนวัตกรชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 คน

ติดต่อสอบถาม

คุณมัตติกา ปรมาธิกุล หรือ คุณชลธิชา เนกขัมมะ 
เบอร์โทรศัพท์: 02-109-5432 ต่อ 813 หรือ 827 หน่วย บพท. (ในวันและเวลาปฏิบัติงาน)
E-mail : mattika.par@nxpo.or.th หรือ chonticha.neg@nxpo.or.th

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
Admin Tech2biz
รูปแบบการสนับสนุน
  • เงินทุนสนับสนุน
เหมาะสำหรับ
  • อาจารย์ นักวิจัย
  • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป
ระยะเวลารับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว