โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) ปี 2566 3569 Views

รายละเอียด

       สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการ POC (Proof of concept) เพื่อรับทุนจากกองทุน TED FUND พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ โดยเปิดรับสมัครเป็นสมาชิก TED Fellow อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งเป็นโปรแกรมการสนับสนุนเงินทุนภายใต้โครงการ "ยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup)" โดยกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) สามารถต่อยอดแนวความคิดหรือแผนธุรกิจที่สามารถสร้างให้เกิดรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ รวมถึงผลกระทบในเชิงบวกทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม อันจะเป็นการช่วยผลักดันให้เกิดการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว มั่นคง และยั่งยืน

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

 • พัฒนาต้นแบบ
 • วิเคราะห์ทดสอบและการขอรับรองมาตรฐาน
 • การทดสอบตลาด
 • ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยี/การซื้อสิทธิ์

เกณฑ์ / เงื่อนไข

 • โครงการที่เปิดรับสมัคร ประเภท "Prove of Concept (POC)" ทุนอุดหนุนบางส่วน มูลค่าสูงสุด 1,500,000 บาท/โครงการ และสนับสนุนไม่เกิน ร้อยละ 90 ของงบประมาณโครงการ
 • ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 1 ปี
 • คุณสมบัติผู้สมัครโปรแกรม POC : ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทยในวันที่ลงนามในสัญญารับทุน โดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 และผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาภายในประเทศไทยหรือสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นขอรับการสนับสนุนทุน จะต้องมีสัดส่วนการถือครองหุ้นในกิจการมากกว่าร้อยละ 31 และเป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล

หมายเหตุ : ประเภท POC ในช่วงยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณานั้นสามารถเป็นบุคคลธรรมดาได้ หากได้รับทุนจะต้องจดทะเบียนบริษัทตามเงื่อนไขข้างต้น

ติดต่อสอบถาม

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรม
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 71699, 081-318 7532 (คุณชมพูนุช)
อีเมล : bcd@nstda.or.th
เว็บไซต์ : www.sciencepark.or.th

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
Admin Tech2biz
รูปแบบการสนับสนุน
 • เงินทุนสนับสนุน
เหมาะสำหรับ
 • อาจารย์ นักวิจัย
 • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป
ระยะเวลารับสมัคร
ปิดรับหากครบจำนวน