การจัดทำข้อมูล Data Analytics / Data Visualization 1585 Views

รายละเอียด

        รับให้คำปรึกษาหรือบริการจัดทำข้อมูลขององค์กร (Implement Business Intelligence) โดยใช้ Power BI เครื่องมือสร้างแผนภาพข้อมูล ช่วยให้ผู้บริหารใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด เห็นข้อมูลสารสนเทศในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาการจัดการข้อมูล มีระยะเวลาในการวิเคราะห์และค้นหาข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรได้ดียิ่งขึ้น

หัวข้อให้คำปรึกษา

ให้บริการเป็นที่ปรึกษา (Consultant) ด้านการจัดทำข้อมูล ได้แก่

 • การขาย
 • การตลาด
 • บัญชี
 • การเงิน
 • การบริหารสินค้าคงคลัง
 • การผลิตสินค้า
 • การตรวจสอบคุณภาพสินค้า
 • ทรัพยากรบุคคล
 • การจัดซื้อจัดจ้าง
 • ลูกค้าสามารถระบุโจทย์ได้เอง เช่น ข้อมูลภายนอกองค์กร สภาพแวดล้อมที่ต้องการวิเคราะห์ พร้อมระบุแหล่งข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ และสามารถหาข้อมูลมาได้จริง เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์​ / อุตสาหกรรมที่ให้บริการคำปรึกษา

 • ไม่จำกัดกลุ่มอุตสาหกรรม

ประสบการณ์ / ผลงานที่ผ่านมา

มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาให้กับหลายหน่วยงาน / บริษัท อาทิ

 • บริษัท คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ จำกัด
 • ที เอ็น กรุ๊ป
 • กองทุนบัวหลวง
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขั้นตอนขอรับบริการ

 1. ระบุหัวข้อที่ต้องการทำ Data Analytics หรือ Data Visualization
 2. แจ้งรายละเอียดแหล่งข้อมูล ระบบข้อมูล และฐานข้อมูลของระบบที่ต้องการวิเคราะห์
 3. ทางบริษัทประเมินราคา และอาจมีการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อจัดทำข้อเสนองานให้ลูกค้าทราบ

หมายเหตุ หากลูกค้ามี Budget ที่ระบุได้ ลูกค้าสามารถแจ้งความต้องการ พร้อมระบุ Budget ให้ทราบ เพื่อสอบถามความเป็นไปได้ว่าสามารถทำได้หรือไม่


พูดคุยกับที่ปรึกษา
บริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด
นุชนาฏ รงรอง
ค่าบริการ
เริ่มต้น 250,000 บาท ต่อ 1 เรื่อง และขึ้นอยู่กับขอบเขตการดำเนินงาน ระยะเวลาในการทำงาน และจำนวนบุคลากรที่ใช้ในการดำเนินการ