เครื่องฉายแสงเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อแบบปรับได้ 978 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        การออกแบบและสร้าง “เครื่องฉายแสงเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อแบบปรับได้” เป็นอุปกรณ์ช่วยส่องแสงไปยังเซลล์และเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ โดยป้องกันแสงรบกวนจากภายนอก   ควบคุมให้ความเข้มแสงและระดับพลังงานแสงสม่ำเสมอ คงที่ในแต่ละหลุม สามารถปรับรูปแบบการฉายแสงได้ 3 แบบ คือ แบบต่อเนื่อง แบบแบ่งส่วนและแบบจังหวะ สามารถเปลี่ยนหลอดใช้กับหลายๆ ความยาวคลื่นได้และประหยัดพลังงาน

รายละเอียด

        การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อต้องอาศัยอาหารสังเคราะห์ในการเพิ่มจำนวนเซลล์สิ่งมีชีวิตจำเป็นต้องใช้แสงส่องไปยังเซลล์เพื่อให้เซลล์เจริญเติบโตได้ดี ที่ผ่านมาอุปกรณ์ที่ใช้ยังมีข้อจำกัดเรื่องการควบคุมความเข้มของแสง  โดยหากใช้หลอดไฟเพียงหลอดเดียวความเข้มก็จะไม่สม่ำเสมอทั่วทุกหลุมในถาดเพาะเลี้ยง หรือหากเพิ่มจำนวนหลอดไฟเพื่อให้แสงเข้มเท่ากันก็จะสิ้นเปลืองพลังงานมาก 

        “เครื่องฉายแสงเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อแบบปรับได้” ถูกพัฒนาคิดค้นเป็นเครื่องฉายแสงที่สามารถป้องกันแสงรบกวนจากภายนอก ฉายแสงได้เฉพาะหลุมที่ต้องการความเข้มแสง  สามารถควบคุมพลังงานแสงให้มีความสม่ำเสมอกันในแต่ละหลุม ปรับการฉายแสงได้ 3 แบบคือ แบบต่อเนื่อง แบบแบ่งส่วนและแบบจังหวะ ปรับเวลาฉายแสงได้ในระดับต่ำเป็นมิลลิวินาที สามารถเปลี่ยนหลอดใช้กับหลาย ๆ ความยาวคลื่นได้และประหยัดพลังงาน

จุดเด่น

 • เป็นอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมแสงในการเพาะเลี้ยงเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถปรับการฉายแสงได้ 1-8 หลุมและปรับได้ 3 แบบคือ แบบต่อเนื่อง แบ่งส่วนและจังหวะ
 • สามารถเปลี่ยนหลอดไฟใช้ได้กับหลาย ๆ ความยาวคลื่น
 • สามารถปรับเวลาการฉายแสงได้ในระดับที่ต่ำคือ 0.100 มิลลิวินาที 
 • ช่วยประหยัดพลังงาน

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • โรงพยาบาล/ สถานพยาบาล
 • สถานศึกษา
 • หน่วยงานตรวจวิเคราะห์ 
 • ผู้ประกอบการที่มีห้องปฏิบัติการ
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คุณจินดาพร พลสูงเนิน
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือ/ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
 • ผู้ประกอบการที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือ/ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ