โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2567 ด้าน “สิ่งแวดล้อม (Environment)” ประเด็นเรื่อง “สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) 712 Views

รายละเอียด

        สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เข้าร่วมการเป็นสมาชิกในโครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA ) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยร่วมในระดับนานาชาติและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยในปี 2567 วช. จะเปิดรับข้อเสนอการวิจัยด้าน "สิ่งแวดล้อม (Environment)" ประเด็นเรื่อง "สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)"

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

        สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้หัวข้อ ดังนี้

 • การเข้าใจสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ โดยข้อเสนอการวิจัยมุ่งเน้นการนำนโยบาย/ ข้อตกลง/ ความร่วมมือ/ เครื่องมือหรือกลไกที่มีอยู่แล้วเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่ำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงหรือในชุมชน/ สถานที่เป้าหมาย
 • การรีไซเคิลแบตเตอรี่และการพัฒนาวัสดุทดแทนสำหรับแบตเตอรี่ โดยข้อเสนอการวิจัยมุ่งเน้นการมองหาเทคโนโลยีใหม่สำหรับการรีไซเคิลวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปลอดภัยยั่งยืนและมีประสิทธิภาพในการรับรองการใช้งานในระดับอุตสาหกรรม

เกณฑ์ / เงื่อนไข

งบประมาณที่สนับสนุน

 • โครงการวิจัยจำเป็นต้องมีทีมวิจัยจากประเทศที่ตอบรับเข้าร่วมการเปิด Joint Call อย่างน้อย 3 ประเทศ
 • ทีมวิจัยของแต่ละประเทศจะมีหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้ดำเนินการวิจัยหลัก (PI) และมีหัวหน้าโครงการจำนวน 1 ท่าน ได้รับมอบหมายให้เป็น Lead PI ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการ โดยมีหน่วยงานสมาชิกที่เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณแก่นักวิจัยของประเทศตนเอง
 • วช. สนับสนุนงบประมาณแก่นักวิจัยไทย ตลอดระยะเวลา 3 ปี โดยงบประมาณอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละปีขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมดังนี้               
  - หัวข้อ 1: สนับสนุนจำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 3 ล้านบาท            
  - หัวข้อ 2: สนับสนุนจำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 9 ล้านบาท                     
  - งบประมาณส่วนใหญ่จะสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือ แต่ก็อาจจะสามารถใช้จ่ายบางส่วนเพื่อค่าใช้จ่ายในการวิจัยภายในประเทศที่จำเป็นต่อการทำความร่วมมือ
  - คำบำรุงสถาบันไม่เกิน 10% ของงบประมาณ
  - ค่าใช้จ่ายเพื่อทรัพยากรบุคคลไม่เกิน 15% ของงบประมาณ
  - งบประมาณจะไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายการก่อสร้าง การจัดซื้อ หรือโครงสร้างพื้นฐาน, ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อเครื่องมือหลักและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือสำนักงาน

คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัย

 • มีสัญชาติไทย มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทยและมีหลักฐานการทำงานที่มั่นคง
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์การทำวิจัยและตำแหน่งประจำอยู่ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการวิจัยในประเทศไทยในระยะเวลาที่สามารถดำเนินการวิจัยจนเสร็จสิ้น
 • ไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับคณบดีขึ้นไป
 • มีศักยภาพในการบริหารการวิจัยและ/หรือการบริหารจัดการ
 • ผู้สมัครต้องสามารถดำเนินการวิจัยร่วมกับผู้ร่วมวิจัยนานาชาติและต้องสามารถทำวิจัยจนสำเร็จลุล่วงได้

ติดต่อสอบถาม

ภารกิจวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม  
โทร. 0 2561 2445 ต่อ 206  หรือทางอีเมล chontida.t@nrct.go.th

กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทร. 0 2579 1370 - 9 ต่อ 607, 611, 612

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
Admin Tech2biz
รูปแบบการสนับสนุน
 • เงินทุนสนับสนุน
เหมาะสำหรับ
 • อาจารย์ นักวิจัย
ระยะเวลารับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว