ภาชนะพลาสติกจากผักตบชวา 2799 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

           สูตรและกรรมวิธีการผลิต “ภาชนะพลาสติกจากผักตบชวา” มีคุณสมบ้ติขึ้นรูปได้ง่ายเป็นภาชนะรูปแบบต่างๆตามต้องการ  สามารถบรรจุอาหารได้อย่างปลอดภัย ย่อยสลายในธรรมชาติได้จึงไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผักตบชวา

รายละเอียด

           ปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะที่กำจัดไม่ได้หรือกำจัดได้ยาก เป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยเฉพาะขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียวที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น กล่องบรรจุอาหาร หลอดดูดน้ำ ฯลฯ ในประเทศไทยมีเพิ่มมากถึง 1.5 ล้านตันต่อปี  ส่วนผักตบชวาก็เป็นวัชพืชที่สร้างปัญหามลพิษให้กับแหล่งน้ำ ทั้งทำให้น้ำเน่าเสีย ขัดขวางการสัญจรทางน้ำ เมื่อตายก็จะเน่าและจมลงส่งผลลำคลองตื้นเขิน  

           เทคโนโลยีการผลิต “ภาชนะพลาสติกจากผักตบชวา” เป็นการนำวัสดุธรรมชาติอย่างผักตบชวามาสังเคราะห์ ได้เป็นพอลิเมอร์ที่ใช้เป็นองค์ประกอบของพลาสติกชีวภาพ (Bio-plastic)  มีคุณสมบัติเหนียวหนืดเหมาะกับการขึ้นรูปเป็นภาชนะต่างๆ ได้ตามต้องการ  พลาสติกที่ได้สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ช่วยลดขยะที่เป็นมลพิษในสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติจึงสามารถใช้บรรจุอาหารได้อย่างปลอดภัย

จุดเด่น

 • เป็นภาชนะพลาสติกชีวภาพที่ได้จากผักตบชวา 
 • พลาสติกชีวภาพสามารถขึ้นรูปเป็นภาชนะได้ง่ายตามต้องการ
 • เป็นขยะพลาสติกที่ย่อยสลายได้ในสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปัญหาขยะได้
 • ใช้บรรจุ สัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัย ไร้สารพิษ
 • เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัชพืชอย่างผักตบชวา

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติก บรรจุภัณฑ์
 • ผู้ประกอบอุตสาหกรรมแปรรูป
 • ผู้ที่สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
เบญจมาภรณ์ พงษ์ไทย
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ที่สนใจทั่วไป

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์

 • ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติก ภาชนะบรรจุอาหาร
 • ผู้ที่สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ