ปุ๋ยชนิดละลายช้าจากถ่านชีวภาพ 3153 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

           เทคโนโลยีการผลิต “ปุ๋ยชนิดละลายช้าจากถ่านชีวภาพ” มีคุณสมบัติเป็นรูพรุนสูง สามารถอุ้มน้ำ ดูดซับสารอาหารได้ดี ควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหาร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยได้ โดยไม่มีสิ่งตกค้างในสิ่งแวดล้อมทั้งดินและแหล่งน้ำ

รายละเอียด

           ในการทำเกษตรกรรม หากปุ๋ยเคมีที่ใช้บำรุงพืชละลายเร็วเกินไป พืชจะยังไม่ทันได้นำสารอาหารไปใช้สารเคมีต่างๆจะถูกชะล้างและกลายเป็นมลพิษต่อแหล่งน้ำ  ปุ๋ยละลายช้าจึงได้รับความสนใจนำมาใช้ทดแทนปุ๋ยแบบดั้งเดิมเพราะสามารถช่วยในเรื่องการประหยัดต้นทุนปุ๋ยและช่วยลดสารพิษที่กระจายสู่แหล่งน้ำ

           เทคโนโลยีการผลิต “ปุ๋ยชนิดละลายช้าจากถ่านชีวภาพ” เป็นการนำถ่านชีวมวลที่ได้จากขยะทางการเกษตรมาใช้ มีคุณสมบัติรูพรุนและมีปริมาณคาร์บอนสูง สามารถอุ้มน้ำ ดูดซับสารอาหารได้ดี ช่วยปรับความเค็มหรือความเป็นกรดในดินได้ ควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหาร เพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ดี

จุดเด่น

 • ปุ๋ยมีคุณสมบัติช่วยอุ้มน้ำ ดูดซับและควบคุมการปลดปล่อยสารอาหารได้ดี
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย เพราะใช้ปุ๋ยในปริมาณน้อยลงในขณะที่พืชได้สารอาหารมากขึ้น
 • ไม่เคลือบด้วยโพลิเมอร์สังเคราะห์ที่เพิ่มการตกค้างในดิน
 • เป็นมิตรต่อเกษตรกร สิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ำ

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปุ๋ย
 • ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการเกษตร
 • เกษตรกร
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 • ผู้ที่สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
เบญจมาภรณ์ พงษ์ไทย
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ที่สนใจทั่วไป

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์

 • ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปุ๋ย สารอาหารสำหรับพืช
 • ผู้ที่สนใจทั่วไป


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ