ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 ครั้งที่ 18 716 Views

รายละเอียด

        สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วม งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ครั้งที่ 18 หัวข้อ “วิจัยไทยก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน”  ซึ่งเป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม

หมวดงานวิจัยที่ร่วมนำเสนอ

  • หมวดงานวิจัยที่ร่วมนำเสนองานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
  • งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  • งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับสังคมอย่างยั่งยืน
  • งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  • งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน

ระยะเวลาเปิดลงทะเบียน

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ผ่านทาง QR Code หรือ เว็บไซต์ https://www.researchexporegis.com/Home โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วัน เวลาและสถานที่

วันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 17.00 น.
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการวิจัย
กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02 579 1370-9 ต่อ 515, 517, 518, 519, 524
เว็บไซต์ : https://researchexpo.nrct.go.th/web2023/


dev
Admin Tech2biz
ประเภท
  • งานนิทรรศการ
เหมาะสำหรับ
  • นักวิจัย
  • ผู้ประกอบการ
  • บุคคลทั่วไป