โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมรายสาขา ปี 2567 869 Views

รายละเอียด

       สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วประเทศ มาร่วมกันสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม ผ่านโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมรายสาขา ปีงบประมาณ 2567 (Sectoral Social Innovation Project 2024)

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

ประเด็น 9 ด้าน ได้แก่

 1. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 2. ด้านความเชื่อมโยงระหว่าง อาหาร น้ำ และพลังงาน
 3. ด้านการศึกษา
 4. ด้านการเงิน การจ้างงาน และสวัสดิการสังคม
 5. ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน
 6. ด้านภาครัฐและความเป็นเมือง
 7. ด้านสุขภาพ
 8. ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
 9. ด้านการจัดการภัยพิบัติ

รูปแบบการสนับสนุน

 • ผู้ผ่านเกณฑ์การสนับสนุนจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการมูลค่าไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อโครงการ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการที่สำนักงานฯ
 • การจ่ายเงินเพื่อให้การสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการ จะเป็นลักษณะการเบิกค่าใช้จ่ายย้อนหลัง (reimbursement) ซึ่งผู้ได้รับการสนับสนุนจะต้องออกค่าใช้จ่ายในโครงการแต่ละงวดไปก่อน ตามแผนงาน แล้ว สนช. จะทำการเบิกจ่ายให้เป็นรายงวด
 • กรณีผู้ขอรับทุนเป็นภาคเอกชน จะต้องแสดงค่าใช้จ่าย (In-Cash) ที่เกิดขึ้นหลังจากลงนามสัญญาส่วนของผู้ขอรับทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าโครงการ
 • สนช. ไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT)
 • ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนในนามของนักวิจัยโดยตรงได้ โดยผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนต้องเป็นหน่วยงานที่นักวิจัยสังกัดอยู่เท่านั้น

เกณฑ์ / เงื่อนไข

สำหรับโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม จะทำการพิจารณาโครงการที่ยื่นเข้ามาขอรับทุนสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมตามหลักเกณฑ์ใน 3 ด้านหลัก คือ

 • ความเป็นนวัตกรรม
 • ผลกระทบทางสังคม
 • ความยั่งยืนของโครงการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย (บริษัท หจก. มูลนิธิ สมาคม วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์) ซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่ร้อยละ 51 ของนิติบุคคลนั้น ถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 • ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น (เว้นแต่ทุนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ำซ้อนจากที่ขอรับการสนับสนุน)
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ตามคำพิพากษาในคดีแพ่ง หรือผู้ต้องโทษในคดีอาญา

วิธีการสมัคร

 • วันนี้ - วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ยื่นข้อเสนอแนวคิดโครงการ (concept idea) ได้ที่เว็บไซต์ https://mis.nia.or.th/nia 
 • ดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม ได้ที่ https://social.nia.or.th/2023/open67/
 • ***ทั้งนี้ จะมีการแจ้งประสานการพิจารณาโครงการตลอดกระบวนการ ผ่านทาง email ของผู้สมัครเป็นหลัก

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อีเมล์ : social@nia.or.th
โทรศัพท์ : 02-017-5555 ต่อ 546, 547, 548, 550, 551

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
Admin Tech2biz
รูปแบบการสนับสนุน
 • เงินทุนสนับสนุน
เหมาะสำหรับ
 • มูลนิธิ
 • สมาคม
 • สหกรณ์
 • วิสาหกิจชุมชน
 • ผู้ประกอบการ
ระยะเวลารับสมัคร
วันนี้ - 31 ต.ค. 2566