เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนงานกลุ่ม Global Partnership 729 Views

รายละเอียด

          หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนงานกลุ่ม Global Partnership ประจำปีงบประมาณ 2567 แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Global Partnership) ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 1

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

        เป็นโครงการเดี่ยวหรือชุดโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในสาขาที่มีความสำคัญต่อประเทศ โดยเฉพาะด้าน อุตสาหกรรมด้านเกษตร อาหาร การแพทย์ พลังงานและสารเคมีมูลค่าสูง ดิจิทัล Metaverse วัสดุมูลค่าสูง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจหมุนเวียน ระบบคมนาคมสมัยใหม่ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยลักษณะของโครงการจะต้องมีเครือข่ายความร่วมมือ นานาชาติในรูปแบบดังต่อไปนี้

 • การรับ-ส่งต่อเทคโนโลยี (Technology partnership)
 • การหาตลาดใหม่ ในตลาดต่างประเทศ (Market development partnership)
 • การร่วมลงทุน (Investment partnership)
 • การพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ (Entrepreneur & talented partnership)

เกณฑ์ / เงื่อนไข

เกณฑ์ในการพิจารณาเบื้องต้น

 • เป็นโครงการที่มีระดับความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรมหรือสังคม (TRL/SRL) ระดับ 4 ขึ้นไป
 • มีการร่วมมือ และ/หรือการร่วมสนับสนุนจากหน่วยงาน และภาคเอกชนในต่างประเทศ
 • มีการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยจากภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ ตามเกณฑ์ บพข.
  • กรณีผู้เสนอขอรับทุนเป็นหน่วยงานรัฐ ต้องมีภาคเอกชน ร่วมสนับสนุน In cash ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และ In kind ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเงินที่ใช้ในการทำโครงการ
  • กรณีผู้ขอรับทุนเป็นหน่วยงานเอกชน ต้องร่วมสนับสนุน ทุนวิจัย โดยแบ่งสัดส่วนตามขนาดองค์กร (ดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ บพข.)

คุณสมบัติของผู้รับทุนและเงื่อนไข

 • ผู้มีสิทธิเสนอขอรับทุน คือ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชน
 • งบประมาณของโครงการขึ้นอยู่กับเป้าหมาย และตัวชี้วัดของโครงการ

ส่งข้อเสนอโครงการ

 • ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ถึง 21 กันยายน 2566 (ปิดรับเวลา 17.00 น.)
 • ส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ลิงก์ : https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?NID=11750

 • หน่วยงานต้นสังกัดต้องกดรับรองภายในวันที่ 28 กันยายน 2566 (ภายในเวลา 17.00 น.)

ติดต่อสอบถาม

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
คุณจิราพรรณ คริสเตียน ลินาเรส
อีเมล : jirapan.chr@nxpo.or.th, slobalPMUC@gmail.com

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
Admin Tech2biz
รูปแบบการสนับสนุน
 • เงินทุนสนับสนุน
เหมาะสำหรับ
 • สถาบันวิจัย
 • สถาบันการศึกษา
 • หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ระยะเวลารับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว