เชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงเป้าหมายการสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 851 Views

รายละเอียด

        สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ สกสว. (TSRI) พร้อมเปิดเวทีชี้แจงเป้าหมายการสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงาน ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  

หัวข้อการบรรยายภายในงาน

 • นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศ
 • เป้าหมายและความคาดหวังของ สกสว. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 • การจัดทำคำของบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานให้มีคุณภาพ
 • การจัดทำคำของบประมาณเพื่อสนับสนุน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
 • การจัดทำและบริหารคำรับรองฯ เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน
 • การติดตามประเมินผลและการพิจารณา ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (Past Performance)
  ของหน่วยรับงบประมาณ

ลงทะเบียน

ลิงก์ลงทะเบียน : https://www.tsri2568.com/home.aspx

วัน เวลาและสถานที่

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23
หรือ รับชม LIVE สดทาง เพจ สกสว. ลิงก์ : https://www.facebook.com/ThailandScienceResearch

ติดต่อสอบถาม

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02 278 8200

dev
Admin Tech2biz
ประเภท
 • การประชุม สัมมนา
เหมาะสำหรับ
 • นักวิจัย
 • บุคคลทั่วไป