วช. ประกาศรับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ HOPE Meeting ครั้งที่ 15 1263 Views

รายละเอียด

      ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) ได้ริเริ่มการจัดการประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 15 ในปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ซึ่งจะส่งผลสำคัญในการส่งเสริมความสามารถของนักวิจัยรุ่นเยาว์ ให้มีทรรศนะที่เปิดกว้าง และสามารถพัฒนาความสามารถทางการวิจัยในระดับสูงได้ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้แก่บัณฑิตศึกษาในภูมิภาคในการสร้างเครือข่าย และได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากทั่วโลก

กิจกรรมภายใต้การประชุม

 1. การบรรยายโดยผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบล นักวิจัยผู้มีชื่อเสียง และหน่วยงานด้านวัฒนธรรม
 2. การอภิปรายกลุ่มย่อยกับวิทยากร (รูปแบบการสัมมนา)
 3. การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ และการนำเสนอปากเปล่าเป็นเวลา 1 นาที
  (ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ทุกคนจะต้องนำเสนอปากเปล่า)
 4. การนำเสนอผลงานแบบกลุ่มนานาชาติ (Oral presentations by multinational participant teams)
 5. การเรียนรู้ประสบการณ์ทางวัฒนธรรม
 6. การศึกษาดูงาน (ศูนย์วิจัยและมรดกทางประวัติศาสตร์)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก
  และ/หรือ นักวิจัยรุ่นเยาว์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกหลังวันที่ 2 เมษายน 2561
 • ไม่เคยได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการประชุม HOPE Meeting ในครั้งที่ผ่านมา
 • มีผลงานที่ประสบความสำเร็จโดดเด่นในการทำวิจัย
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ

งบประมาณ

JSPS จะสนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังนี้

 • ค่าที่พักในเมืองเกียวโต ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ –1 มีนาคม 2567
 • ค่าอาหาร (นับตั้งแต่มื้อเย็นของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง มื้อเช้าของวันที่ 2 มีนาคม 2567)
  และการเดินทางระหว่างสนามบินคันไซ/โอซาก้า กับโรงแรม/สถานที่จัดการประชุม
 • การประกันการเดินทางในช่วงการประชุม (25 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567)

วช. จะสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศสำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อจากประเทศไทยให้เข้าร่วมการประชุม 
โดย จำนวนนักวิจัยไทยที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ราย

การส่งเอกสารประกอบการสมัคร

 • วช. จะพิจารณาใบสมัครที่เสนอชื่อจากทางมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต้นสังกัดของนักศึกษาหรือนักวิจัยเท่านั้น 
  (วช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่ส่งใบสมัครมายัง วช.โดยตรง)
 • สมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น.
  • จัดส่งเอกสารฉบับจริงไปยังกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 
  • จัดส่งเอกสารฉบับสำเนาไปทางอีเมล irr@nrct.go.th 
  • ถือวันที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติลงตราประทับรับเอกสารเป็นสำคัญ ภายในเวลา 16.30 น. เท่านั้น
   หากพ้นกำหนดดังกล่าวไม่รับพิจารณาและผลการพิจารณาของ วช. ถือเป็นที่สิ้นสุด

วันและสถานที่

ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
โทร : 02-5612445 ต่อ 211
อีเมล : irr@nrct.go.th

dev
Admin Tech2biz
ประเภท
 • การประชุม สัมมนา
เหมาะสำหรับ
 • นักวิจัยระดับปริญญาเอก
 • นักศึกษาระดับปริญญาเอก