วช. ประกาศทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP) 333 Views

รายละเอียด

             ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) สาธารณรัฐเกาหลี ได้ตกลงความร่วมมือร่วมกันให้มีความร่วมมือทางวิชาการด้านพลังงาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาบุคลากรการวิจัยด้านพลังงานให้มีศักยภาพและสามารถเรียนรู้เท่าทันและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และหลักปฏิบัติที่เป็นเลิศจากสาธารณรัฐเกาหลี 

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

กรอบการวิจัยและนวัตกรรม

 • การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency)

ประเด็นมุ่งเน้น

 • การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในบ้านและอาคาร (ลำดับสำคัญในปี 2567)
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

เกณฑ์ / เงื่อนไข

เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม

 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น.
 • นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน ต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบ NRIIS
  (ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น.)         
 • หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย ต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ในระบบ NRIIS
  (ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น.)         
 • การประกาศผลการพิจารณา ภายในเดือนธันวาคม 2566

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลด้านทุนวิจัย : กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม                              
                               โทs 0 2579 1370-9 ต่อ 205                              
                               e-mail : nuttaporn.s@nrct.go.th
ข้อมูลด้านระบบ NRIIS : กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
                                       โทร. 0 2579 1370-9 ต่อ 607, 611, 612                                      
                                       มือถือ 065 349 9372 และ 065 349 9382

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
Admin Tech2biz
รูปแบบการสนับสนุน
 • เงินทุนสนับสนุน
เหมาะสำหรับ
 • นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัย
ระยะเวลารับสมัคร
วันนี้ - 8 ต.ค. 2566