ทุนสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาค 4 กลไก (Regional Innovation Business Platform Roadshow) 522 Views

รายละเอียด

             สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เปิดตัวแพลตฟอร์มการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาค (Regional Innovation Business Platform Roadshow) กับ 4 กลไกการสนับสนุนรูปแบบใหม่ที่ครอบคลุมกว่าเดิม เพิ่มเติมโอกาสแก่ผู้ประกอบการทุกภูมิภาค

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

4 กลไกการสนับสนุน ได้แก

 1. กลไกการสนับสนุนทุนโครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)
  • ทุนให้เปล่า (Grant) แบบอุดหนุนบางส่วน (Matching Fund) สำหรับสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรม
   เพื่อพัฒนาและนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบเชิงพาณิชย์ มาทดสอบการใช้งานกับกลุ่มลูกค้าจริง
   ทดสอบกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรม และทดสอบตลาดการจำหน่ายจริง นำไปสู่การสร้างรายได้จริง
   เมื่อสิ้นสุดโครงการ ซึ่งเป็นไปตามกลุ่มสาขาเศรษฐกิจ ดังนี้
   1. สาขาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)
   2. สาขาเศรษฐกิจการผลิตและการหมุนเวียน (Manufacturing and Circular economy)
   3. สาขาเศรษฐกิจบริการและแบ่งปัน (Service and Sharing Economy)
  • สนับสนุนเงินทุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าโครงการ
   คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อโครงการ ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
 2. กลไกการขยายผลนวัตกรรมในระดับภูมิภาคสู่ตลาด (Regional Market Validation)
  • ทุนให้เปล่า (Grant) แบบอุดหนุนบางส่วน (Matching Fund) สำหรับส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่มีสินค้าหรือบริการนวัตกรรมที่ขายเชิงพาณิชย์แล้ว แต่ต้องการเปิดตลาดใหม่หรือกลุ่มลูกค้าใหม่ ทั้งในระดับภูมิภาค ประเทศ หรือต่างประเทศในการขยายผลเชิงพาณิชย์
  • สนับสนุนเงินทุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าโครงการ
   คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อโครงการ ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
 3. กลไกสนับสนุนดอกเบี้ยบางส่วนเพื่อเสริมสภาพคล่อง (Matching Interest for Working Capital)
  • ทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน (Matching Grant) สำหรับเพิ่มสภาพคล่อง เพื่อการเติบโตของธุรกิจฐานนวัตกรรมที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พร้อมจะเข้าสู่ตลาดหรืออยู่ในตลาดเรียบร้อยแล้ว และต้องการเพิ่มสภาพคล่องทางด้านการเงิน
  • สนับสนุนเงินทุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งหมด
   คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อโครงการ ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
 4. กลไกนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย (Zero Loan Interest)
  • ทุนอุดหนุน (Grant) สำหรับการขยายธุรกิจสู่เชิงพาณิชย์ของธุรกิจฐานนวัตกรรม ที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พร้อมจะเข้าสู่ตลาด หรืออยู่ในตลาดเรียบร้อยแล้ว และต้องการขยายสู่เชิงพาณิชย์หรือขยายการตลาด
  • สนับสนุนเงินทุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าดอกเบี้ย
   คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อโครงการ ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี

เกณฑ์ / เงื่อนไข

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs)
 • วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)
 • ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด

ลงทะเบียน

ลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 29 ธันวาคม 2566
ผ่าน https://mis.nia.or.th/ หรือ สแกน QR code
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
โทรศัพท์: 02 017 5555

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
Admin Tech2biz
รูปแบบการสนับสนุน
 • เงินทุนสนับสนุน
เหมาะสำหรับ
 • ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs)
 • วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)
ระยะเวลารับสมัคร
วันนี้ - 29 ธ.ค. 2566