เปิดรับสมัครทุนโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (Mandatory Grant) ประจำปีงบประมาณ 2567 1048 Views

รายละเอียด

             สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ เปิดรับสมัคร "ทุนโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (Mandatory Grant) ประจำปีงบประมาณ 2567" กับ 6 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมในระดับอุตสาหกรรมทั้ง 6 สาขา ภายใต้ 7 กลไกการสนับสนุน ซึ่งแต่ละสาขามีกลไกการสนับสนุนแตกต่างกัน

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

อุตสาหกรรมทั้ง 6 สาขา ได้แก่

 1. สาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหารและผลไม้ไทยมูลค่าสูงเพื่อการส่งออก
  (High-Value Food and Fruit for Export)
 2. สาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการพืช
  และสัตว์เศรษฐกิจหลักของประเทศตลอดห่วงโซ่คุณค่า
  (Value Chain of Economic Plants and Animals)
 3. สาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนตํ่า (Circular and Low-Carbon Economy)
 4. สาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด (Clean Energy)
 5. สาขาธุรกิจดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยี ด้าน AI, Robotic, Immersive & IoT (ARI Tech)
 6. สาขายานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่อง (Electric Vehicle : EV)

7 กลไกการสนับสนุน มีรายละเอียด ดังนี้

 • กลไกทุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation) 
  ทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน (Matching Grant) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าโครงการ
  คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อโครงการ ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
 • กลไกการสนับสนุนที่ปรึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรม (MIND)
  ทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน (Matching Grant) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าโครงการ
  คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อโครงการ ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
 • กลไกการสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานสำหรับธุรกิจนวัตกรรม (Standard Testing)
  ทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน (Matching Grant) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าโครงการ
  คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อโครงการ ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
 • กลไกการขยายธุรกิจนวัตกรรม (Market Expansion)
  ทุนสนับสนุนการทดสอบนวัตกรรมในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ 100
  กับกลุ่มลูกค้าภาครัฐ และสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ 50 กับกลุ่มลูกค้าภาคเอกชนคิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อโครงการในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
 • กลไกสนับสนุนดอกเบี้ยบางส่วนเพื่อเสริมสภาพคล่อง (Matching Interest for Working Capital)
  ทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน (Matching Grant) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
  คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อโครงการในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
 • กลไกการสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้มีโอกาสเติบโตและขยายตลาดโดยการร่วมมือจากแหล่งทุนภาครัฐและเอกชน (Corporate Co-funding)
  ทุนอุดหนุนสมทบกำหนดเงื่อนไขการส่งคืนเมื่อโครงการประสบความสำเร็จเชิงพาณิชย์ (recoverable grant)
  แก่ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระยะเริ่มต้นจนถึงระยะเติบโต (seed to growth stage)
  คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อโครงการในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
 • กลไกนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย (Zero Loan Interest)
  ทุนอุดหนุน (Grant) ในสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 100 ของมูลค่าดอกเบี้ย
  คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อโครงการ ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี

เกณฑ์ / เงื่อนไข

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
 2. นิติบุคคลที่สมัครรับทุนต้องมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
 3. นิติบุคคลเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในเทคโนโลยีหลัก (Core Technology) ที่ใช้ในโครงการ ทั้งนี้ สามารถเป็นการขอใช้สิทธิ์ (Licensing) ในทรัพย์สินทางปัญญาได้ (Intellectual Property; IP)
 4. มีโมเดลธุรกิจ (Business Model) และแผนการดำเนินธุรกิจ (Business Plan) ที่ชัดเจนเพื่อรองรับการขยายผลโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. นิติบุคคลหรือกรรมการบริหารของนิติบุคคล มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่น้อยกว่า 3 ปี

ลงทะเบียนขอรับทุน

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 • ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ โทร: 02-017 5555, Email: mandatory@nia.or.th
 • นวัตกรรมด้านอาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูงและมูลค่าสูง โทร: 099-256-1455 (จิตรภณ)
 • นวัตกรรมด้านพืชและสัตว์เศรษฐกิจ โทร: 087-563-2074 (ภัสสร)
 • เศรษฐกิจการหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ โทร: 085-911- 4691 (วัลยา)
 • พลังงานสะอาด โทร: 085-911-4691 (วัลยา)
 • ธุรกิจดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยี ด้าน ARI Tech โทร: 085-525 5241 (สุทธิรักษ์)
 • ยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่อง โทร: 093-535-9498 (อภิวัฒน์)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
Admin Tech2biz
รูปแบบการสนับสนุน
 • เงินทุนสนับสนุน
เหมาะสำหรับ
 • ผู้ประกอบการ
 • นักธุรกิจ
 • วิสาหกิจฐานนวัตกรรม
ระยะเวลารับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว