เชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open House NIA: Mandatory Innovation Food and Agriculture 727 Views

รายละเอียด

             สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม Open House NIA: Mandatory Innovation Food and Agriculture สาขาธุรกิจนวัตกรรมอาหารและเกษตร ในรูปแบบ Onsite และการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) 

รายละเอียดกิจกรรม

 • แนะนำภาพรวมกลไก Mandatory
 • นำเสนอทุนสนับสนุนโครงการภายใต้หัวข้อ Mandatory Innovation ปี 2567 
  เงินทุนสนับสนุนสูงสุด 5,000,000 บาท สำหรับ 2 สาขา คือ
  • สาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหาร และ ผลไม่ไทยมูลค่าสูงเพื่อการส่งออก
   (High-Value Food and Fruit for Export)
  • สาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการบริหารจัดการพืชและสัตว์เศรษฐกิจหลักของ ประเทศตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain of Economic Plants and Animals)
 • บรรยายหัวข้อ Innovation: Local to Global
 • เสวนา ร่วมกับผู้ประกอบการที่ผ่านการรับทุนสนับสนุน
 • กิจกรรมให้คำปรึกษาทางวิชาการ 4 ด้านจากผู้เชี่ยวช่าญ (เฉพาะผู้ลงทะเบียน)
 • กิจกรรมนำเสนอโครงการ (Pitching)

กิจกรรมการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ 4 ด้าน

 1. ด้านกระบวนการผลิตเทคโนโลยี 
 2. ด้านการตลาด 
 3. ด้านการประเมินประสาทสัมผัสทางอาหาร 
 4. ด้านเกษตรและเทคโนโลยี 

ลงทะเบียนเข้าร่วม

 • ลงทะเบียนภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ผ่าน ลิงก์
 • รูปแบบเข้าร่วมงานแบ่งเป็น On site และ On line (ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ)
 • ประกาศผลวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

วัน เวลาและสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. – 15.00 น.

 • รูปแบบ On site: ณ ห้องกมลทิพย์ 1 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล 
  477 ถ. ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • รูปแบบ On line: ถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) ผ่านแอปพลิเคชัน zoom meeting

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

 • คุณบีม 082-402-8656
 • คุณโอ๋ 090-264-1688 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
Admin Tech2biz
ประเภท
 • การประชุม สัมมนา