ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากฝุ่นข้าวโพด กากปาล์มและกากมะพร้าว 1116 Views

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ

             บริษัท วังมะนาวเกษตรภัณฑ์ จำกัด ได้ดำเนินการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับผสมอาหารสัตว์ รวมถึงอาหารสัตว์สำเร็จรูปจากพืชผลทางการเกษตร อาทิเช่น ข้าวโพดเม็ด, ข้าวโพดป่น, กากปาล์ม และ กากมะพร้าว ฯลฯ โดยในกระบวนการผลิตของโรงงานพบว่ามีฝุ่นของข้าวโพด กากปาล์ม และ กากมะพร้าว ที่เป็นผลพลอยได้เหลือทิ้งจำนวนมาก
             ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่จากฝุ่นของข้าวโพด กากปาล์ม และ กากมะพร้าว เพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม เช่น การสกัดสารเคมีที่มีประโยชน์ การทำจานรองอาหารแบบใช้ครั้งเดียว หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมและสร้างรายได้เพิ่มให้กับบริษัท

เกษตร / ประมง / ปศุสัตว์, เทคโนโลยีชีวภาพ / ชีววิทยา, เคมี, วัสดุศาสตร์ / พอลิเมอร์, สิ่งแวดล้อม / พลังงาน / ทรัพยากรธรรมชาติ, อาหาร / โภชนาการ
-
ทุนจากหน่วยงานรัฐ

ข้อมูลเจ้าของโจทย์

บริษัท วังมะนาวเกษตรภัณฑ์ จำกัด
วังมะนาว
ปากท่อ
ราชบุรี
อุตสาหกรรมขั้นต้น (ผลิตวัตถุดิบ / สารสกัด / ส่วนประกอบที่นำไปผลิตสินค้าอื่นต่อ)
ฝุ่นข้าวโพด และวัตถุดิบอาหารสัตว์อื่นๆ
พูดคุยกับเจ้าของโจทย์
บริษัท วังมะนาวเกษตรภัณฑ์ จำกัด
ชัชพงศ์ แก้วพิจิตร
ประเภทความต้องการ:
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม
* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้
(สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)