ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากกระเจี๊ยบแดง 1082 Views

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ

             บริษัท กรีน ไลฟ์ ฮาร์โมนี จำกัด ผู้ปลูกและจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพสูงและปลอดสารกำจัดศัตรูพืช กำลังขยายตลาดโดยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ที่สามารถเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบทางการเกษตรให้เกษตรกรทั่วไปได้
             ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากกระเจี๊ยบแดง โดยการแปรรูปส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ใบ ดอกและลำต้น ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจ อาทิ อาหาร ยา การแพทย์ ของใช้แปรรูปทางการเกษตร หรืออื่น ๆ ที่นักวิจัยมีความเชี่ยวชาญ สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกษตร / ประมง / ปศุสัตว์, เทคโนโลยีชีวภาพ / ชีววิทยา, แพทย์ / พยาบาล / เภสัชวิทยา, วัสดุศาสตร์ / พอลิเมอร์, สิ่งแวดล้อม / พลังงาน / ทรัพยากรธรรมชาติ, อาหาร / โภชนาการ
-
กู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ข้อมูลเจ้าของโจทย์

Green Life Harmony Co., Ltd.
สะพานสูง
เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร
อุตสาหกรรมผลิตขั้นกลาง (สินค้าสำเร็จรูป)
-
พูดคุยกับเจ้าของโจทย์
Green Life Harmony Co., Ltd.
จรรยา โชติสุขเมธี
ประเภทความต้องการ:
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้
(สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)