เปิดรับข้อเสนอโครงการ e-ASIA JRP เรื่อง "การผลิตอาหารที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ" 682 Views

รายละเอียด

              สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เข้าร่วมการเป็นสมาชิกในโครงการ e-ASIA Joint Research Program เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 ด้าน “เกษตร (อาหาร) (Agriculture (Food))” ประเด็นเรื่อง “การผลิตอาหารที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate-Smart Food Production)” 

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

หัวข้อการวิจัยที่เปิดรับ

 • นวัตกรรมการตรวจจับ การเก็บข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ดิน น้ำ อุตุนิยมวิทยา พืชผล วัชพืชและโรคศัตรูพืช
 • การออกแบบระบบเตือนภัยศัตรูพืช โรคพืช ประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยโรคพืชโดยใช้การวิเคราะห์ภาพ และ AI
 • การประยุกต์ใช้ AI GPS ยานพาหนะทางอากาศไร้คนขับ (UAV) และระบบอัตโนมัติอื่น ๆ เพื่อการจัดการอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการตั้งแต่การปลูกพืช การเก็บเกี่ยว หลังการเก็บเกี่ยว การขนส่งและการบรรจุหีบห่อ

ลักษณะของทุนและงบประมาณสนับสนุน

 1. โครงการต้องมีทีมวิจัยจากประเทศที่ตอบรับเข้าร่วมการเปิดรับข้อเสนอการวิจัย (Joint Call) อย่างน้อย 3 ประเทศ
 2. ทีมวิจัยของแต่ละประเทศจะมีหัวหน้าโครงการวิจัย เป็นผู้ดำเนินการวิจัยหลัก (PI) และจะมีหัวหน้าโครงการจำนวน 1 ท่าน ได้รับมอบหมายให้เป็น Lead PI ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการ โดยมีหน่วยงานสมาชิกที่เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณแก่นักวิจัยของประเทศตนเอง
 3. วช. สนับสนุนงบประมาณแก่นักวิจัยไทย ระยะเวลา 3 ปี จำนวน 2 โครงการ งบประมาณรวม 3 ล้านบาท/โครงการ

เกณฑ์ / เงื่อนไข

การส่งข้อเสนอโครงการ

 • ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2566 - 26 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น. ผ่านระบบ NRIIS
 • หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS 
  ภายในวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 16.30 น.
 • รายละเอียดทั้งหมด คลิก https://www.nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11791

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลด้านทุนวิจัย
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
โทร: 0 2561 2445 ต่อ 206
E-mail: chontida.t@nrct.go.th

ข้อมูลด้านระบบ NRIIS
กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
โทร: 0 2579 1370-9 ต่อ 607, 611, 612
มือถือ: 065 349 9372 และ 065 349 9382

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
Admin Tech2biz
รูปแบบการสนับสนุน
 • เงินทุนสนับสนุน
เหมาะสำหรับ
 • นักวิจัย
ระยะเวลารับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว