ประกาศรับสมัครทุนโครงการ SEA-Europe JFS ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2568 307 Views

รายละเอียด

             สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการร่วมทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศในภูมิภาคยุโรป ครั้งที่ 8 (Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme on Research and Innovation; JFS) หัวข้อหลัก “เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)” ประจำปีงบประมาณ 2568

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

หัวข้อการวิจัยที่เปิดรับ

 • การบูรณาการการเกษตร (ไม่ครอบคลุมโครงการที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เช่น การชลประทาน) และความมั่นคงทางอาหารสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (The integration of agriculture (water-related projects e.g., irrigation, shall not be funded under this topic) and food security into circular economy)
 • การจัดการของเสีย/การกำจัด/ของเหลือใช้ และการรีไซเคิล รวมถึงพลังงานชีวมวล (Waste/disposal/leftover management and recycling including biomass energy)
 • เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ขั้นสูง ปัญญาประดิษฐ์ และการสำรวจระยะไกลเพื่อลดของเสีย (Advanced sensor technologies, artificial intelligence and remote sensing for waste minimization)
 • พลาสติกชีวภาพสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและยา (Bio plastic focusing on food and pharmaceutical packaging)

ลักษณะของทุนและงบประมาณสนับสนุน

 • เป็นโครงการร่วมของนักวิจัยอย่างน้อย 3 ประเทศ ในรูปแบบ 2+1 จากทั้งในอาเซียนและสหภาพยุโรป
  (2 ประเทศจากสหภาพยุโรป กับ 1 ประเทศ จากอาเซียน หรือ 2 ประเทศ จากอาเซียน กับ 1 ประเทศจากสหภาพยุโรป) และหน่วยงานให้ทุนจะให้ทุนกับนักวิจัยของประเทศตนเองตามกฎ/ระเบียบของ ตนเองโดยไม่มีการให้ "เงินข้ามพรมแดน"
 • วช. จะสนับสนุนงบประมาณแก่นักวิจัยไทย ไม่เกิน 3 โครงการๆ ละไม่เกิน 1,500,000 บาท/ปี/โครงการ
  โดยมีระยะเวลาในการรับทุนไม่เกิน 3 ปี (36 เดือน)

เกณฑ์ / เงื่อนไข

การส่งข้อเสนอโครงการ

 1. ยื่นข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบออนไลน์ของ JFS ที่เว็บไซต์ https://ptoutline.eu/app/JFS23STI
  ภายในวันที่ 15 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
 2. เมื่อโครงการผ่านการพิจารณาจากสมาชิกสภาวิทยาศาสตร์ (Scientific council) ของโครงการ JFS แล้ว
  ให้นักวิจัยส่งข้อเสนอผ่านระบบ NRIIS ที่เว็บไซต์ www.nriis.go.th
 3. โปรดอ่านรายละเอียดทั้งหมด คลิก

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
โทร : 0 2561 2445 ต่อ 206
E-mail : chontida.t@nrct.go.th
เว็บไซต์ : https://www.sea-europe-jfs.eu/calls

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
Admin Tech2biz
รูปแบบการสนับสนุน
 • เงินทุนสนับสนุน
เหมาะสำหรับ
 • นักวิจัย
ระยะเวลารับสมัคร
วันนี้ - 15 เม.ย. 2567