ข้อเสนอโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization) ปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) 336 Views

รายละเอียด

         ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 (S1): การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
 • แผนงาน P 1 (S1): พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) ในด้านการแพทย์และสุขภาพ ให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ

เป้าหมาย

 • O1 P1 : ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสำคัญของอาเชียนสำหรับวัคซีน ยา สารสกัดสมุนไพร และ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง รวมถึงผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (ATMPs) รวมถึงชีววัตถุ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดการนำเข้า และสามารถส่งออกได้ โดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • O2 P1: ประเทศไทยสามารถยกระดับในการให้บริการจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ สามารถให้บริการ โดยโรงพยาบาลในประเทศได้อย่างแพร่หลาย โดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางระบบเศรษฐกิจ BCG

ระยะเวลาการสนับสนุนโครงการ
ระยะเวลาการสนับสนุนโครงการ 1 ปี หากเป็นโครงการต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี
ต้องแสดงให้เห็นเป้าหมายสุดท้าย (End goal) และมีเส้นทางไปถึงเป้าหมายรายปี (milestone)
แสดงไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ศลช. 

รายละเอียดทั้งหมด ลิงก์ คลิก

เกณฑ์ / เงื่อนไข

การยื่นข้อเสนอโครงการ

 • ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
 • ผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการจัดทำข้อเสนอโครงการ โดยใช้แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ของ ศลช.
  โดย สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.tcels.or.th
 • ผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIS เว็บไซต์ ww.nriis.go.th
  และกรอก ข้อมูลในแบบข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่ ศลช. กำหนด พร้อมทั้งแนบเอกสารในรูปแบบไฟล์ word และ pof ในระบบ NRIIS

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
ที่อยู่: เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์: 0 2644 5499 กด 1
อีเมล: pmu@tcels.or.th, saraban@tcels.or.th
เว็บไซต์: www.tcels.or.th

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)
Admin Tech2biz
รูปแบบการสนับสนุน
 • เงินทุนสนับสนุน
เหมาะสำหรับ
 • นักวิจัย
ระยะเวลารับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว