เครื่องผลิตน้ำมันเบนซินและดีเซลจากยางพารา 492 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        “เครื่องผลิตน้ำมันเบนซินและดีเซลจากยางพารา” สามารถผลิตน้ำมันเบนซินและดีเซลได้อย่างต่อเนื่องในขั้นตอนเดียวกัน เป็นทางเลือกในการสร้างแหล่งพลังงานทดแทนคุณภาพสูง นอกเหนือจากการใช้น้ำมันจากปิโตรเลียม

รายละเอียด

        ยางพาราเป็นพืชที่สามารถนำมาแปรสภาพเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงได้ มีการศึกษาโดยใช้วิธีไพโรไลซิสแบบต่างๆ พบว่ายางพาราสามารถผลิตเป็นเชื้อเพลิงเหลวได้มากถึงร้อยละ 80 ให้ความร้อนสูงเมื่อเทียบกับวัตถุดิบชีวภาพอื่นๆ  ที่ผ่านมามีผู้ประดิษฐ์เครื่องผลิตเชื้อเพลิงจากยางพาราโดยใช้ปฏิกิริยาไพโรไลสิสและควบแน่นไอระเหยของยางพาราจากหม้อปฏิกรณ์ แต่เป็นการทำงานแบบรอบต่อรอบ ไม่สามารถทำงานแบบต่อเนื่องได้ จึงไม่สามารถขยายกำลังการผลิตได้ อีกทั้งเครื่องมีขนาดเล็กหากต้องการเพิ่มกำลังการผลิตจะต้องใช้ต้นทุนสูง 

        “เครื่องผลิตน้ำมันแบบต่อเนื่องจากยางพารา” ได้ถูกพัฒนาเพื่อให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตโดยใช้เครื่องเดิมได้ มีการออกแบบให้มีชุดหม้อหลอมยางพาราเพื่อสามารถป้อนวัตถุดิบได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถผลิตน้ำมันเบนซินและดีเซลได้อย่างต่อเนื่องในขั้นตอนเดียวกัน เป็นทางเลือกในการสร้างแหล่งพลังงานทดแทน  ลดการใช้น้ำมันจากปิโตรเลียม

จุดเด่น

 • สามารถใช้ยางพาราผลิตน้ำมันเบนซินและดีเซลได้อย่างต่อเนื่องในขั้นตอนเดียวกัน
 • มีการออกแบบให้มีชุดหม้อหลอมยางพาราเพื่อสามารถป้อนวัตถุดิบได้ต่อเนื่อง
 • เป็นทางเลือกในการสร้างแหล่งพลังงานทดแทนจากชีวภาพ

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลังงาน
 • เกษตรกรผู้ผลิตยางพารา
 • ผู้ที่สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คุณจินดาพร พลสูงเนิน
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้สนใจทั่วไป

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์

 • มีประสบการณ์ทางธุรกิจหรือมีความรู้/ ความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่ต้องการ
 • มีแหล่งผลิต พร้อมเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี/ ร่วมพัฒนาต่อยอด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ