ปุ๋ยจากเชื้อราสำหรับพืชวงศ์กัญชา 355 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีการผลิต “ปุ๋ยจากเชื้อราสำหรับพืชวงศ์กัญชา” เป็นปุ๋ยชีวภาพจากเชื้อรา Rhizophagus aggregatus (BM-3g3) ในรูปแบบอัดเม็ดช่วยดูดซับสารอาหารและน้ำในดินให้กับพืช ช่วยให้พืชมีการเจริญเติบโตสูงสุด ช่วยป้องกันเชื้อก่อโรคในดินและการทำลายของไส้เดือนฝอยได้ดี ให้สาร Tetrahydrocannabinol (THC) หรือ “สารเมา” ในปริมาณสูง

รายละเอียด

         พืชในวงศ์กัญชา (Cannabidaceae) มีคุณสมบัติในการดูดซับสารเคมีและโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมสูง หากเพาะปลูกโดยใช้สารเคมีจะส่งผลเสียต่อคุณภาพผลผลิตและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ ดังนั้นการเปลี่ยนมาปลูกในรูปแบบอินทรีย์โดยการให้ปุ๋ยชีวภาพที่เหมาะสม จะช่วยให้พืชปลอดสารพิษและได้ผลผลิตคุณภาพดี เหมาะนำไปพัฒนาต่อ
ยอดด้านต่าง ๆ เช่น การแพทย์ เครื่องสำอาง อาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นต้น
         สูตรและกรรมวิธีการผลิต ปุ๋ยจากเชื้อราสำหรับพืชวงศ์กัญชา” ได้รับการพัฒนาคิดค้นโดยนำเชื้อรา Rhizophagus aggregatus (BM-3g3) ที่สามารถอาศัยร่วมกับรากพืชแบบพึ่งพาอาศัยกัน (Symbiosis) มาผ่านกระบวนการผลิตผสมกับกากตะกอนหม้อกรอง (Filter Cake) เป็นปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด สำหรับใช้รองก้นหลุม ผสมกับวัสดุปลูก หรือหว่านในแปลงปลูกกัญชาและกัญชง มีกรรมวิธีการผลิตง่าย ช่วยดูดซับสารอาหารและน้ำในดินให้กับพืช ช่วยให้พืชมีการเจริญเติบโตสูงสุด ช่วยป้องกันเชื้อก่อโรคในดินและการทำลายของไส้เดือนฝอยได้ดี รวมถึงมีการทดสอบสารสกัดของกัญชงเมื่อให้ปุ๋ยสูตรนี้พบว่าให้สาร Tetrahydrocannabinol (THC) หรือ “สารเมา” สูงกว่าแปลงที่ไม่ได้ใช้ถึง 229%

จุดเด่น

 • เป็นปุ๋ยชีวภาพจากเชื้อรา Rhizophagus aggregatus (BM-3g3) สำหรับพืชในวงศ์กัญชา ที่ช่วยดูดซับสารอาหารและน้ำในดิน ช่วยให้พืชมีการเจริญเติบโตสูงสุด
 • มีอัตราการรอดของสปอร์เชื้อราสูง ช่วยป้องกันเชื้อก่อโรคในดินและการทำลายของไส้เดือนฝอยได้ดี
 • ให้สาร Tetrahydrocannabinol (THC) หรือ “สารเมา” สูงกว่าแปลงที่ไม่ได้ใช้ถึง 229% 
 • มีกรรมวิธีการผลิตง่าย

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • เกษตรกรผู้ปลูกพืชวงศ์กัญชา เช่น กัญชา กัญชง เป็นต้น
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 • ผู้ประกอบการด้านปุ๋ยชีวภาพ
 • ผู้ที่สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คุณจินดาพร พลสูงเนิน
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพืชวงศ์กัญชา ผู้ประกอบการด้านปุ๋ยชีวภาพ และ ผู้สนใจทั่วไป

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์

 • มีประสบการณ์ทางธุรกิจ หรือความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่สมัคร
 • มีความพร้อมด้านเงินลงทุนและบุคลากร
 • มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการนำเทคโนโลยีไปใช้ / ร่วมพัฒนาต่อยอด
ราคาต่อรอง (Negotiable)
 • negotiable

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ