เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย “National Postdoctoral/Postgraduate System” ปีงบประมาณ 2568 111 Views

รายละเอียด

         หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2568 “National Postdoctoral/Postgraduate System”
         แผนงาน F13 (S4P21) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูง ให้มีจำนวนมากขึ้น และตรงตาม ความต้องการของประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

        ภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันวิจัยให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

โจทย์วิจัย

         การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูง ในระดับหลังปริญญาเอก หลังปริญญาโท ที่ครอบคลุมการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต และบริการแห่งอนาคต (Future Industry) รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า (Frontier Technology)

เกณฑ์ / เงื่อนไข

เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น

 • ข้อเสนอโครงการเป็นไปตามเงื่อนไขวัตถุประสงค์และขอบเขตของประกาศทุนที่ระบุไว้
 • แสดงให้เห็นกลไก วีธีการการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูงตรงตามความต้องการของประเทศและมีความเป็นเลิศระดับสากล โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
 • วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการวิจัย และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน รวมถึงแสดงแนวคิดที่ใหม่ วิธีการดำเนินงานมีความเหมาะสม มุ่งเน้นในการสนับสนุนให้เกิดการสร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับสูง (Postdoc/ Post-master Researcher) ที่ครอบคลุมการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Future Industry) และการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า (Frontier Technology)
 • มีความร่วมมือดำเนินโครงการเป็น Consortium ที่เชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาคีเครือข่ายในสาขาที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานวิจัย สถาบันอุดมศึกษา โดยประกอบด้วยนักวิจัยอย่างน้อย 4 สถาบัน

เงื่อนไขการพิจารณาข้อเสนอโครงการ

 • โครงการต้องมีรายละเอียดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยในประกาศทุน ทั้งนักวิจัยพี่เลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษา นักวิจัยหลังปริญญาโท หลังปริญญาเอก และภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ
 • นักวิจัยจากแต่ละสถาบันที่ร่วมโครงการจะต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันต้นสังกัด (Letter of support) และโครงการต้องมีหนังสือรับรองหนังสือแสดงเจตจำนงในการเข้าร่วมโครงการของภาคเอกชน (Letter of Intent) ที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของสถาบัน/หน่วยงาน

ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ

 • ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น. ผ่านระบบ NRIIS คลิก
 • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ติดต่อสอบถาม

หน่วยงาน บพค.
อีเมล: pmu.b@nxpo.or.th

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
Admin Tech2biz
รูปแบบการสนับสนุน
 • เงินทุนสนับสนุน
เหมาะสำหรับ
 • ผู้เชี่ยวชาญ
 • นักวิจัย
ระยะเวลารับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว