Card image cap
ฟิล์มที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
3,305 Views
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ผงโรยข้าวช่วยให้รับประทานได้มากขึ้นสำหรับผู้สูงอายุ
3,394 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
เจลแต้มสิวจากสารสกัดใบพลู
3,443 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยพะเยา
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
การเลี้ยงโคนมเพศผู้ให้เนื้อคุณภาพสูง
3,725 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ชีวภัณฑ์ป้องกันโรคในผักไฮโดรโพนิกส์
3,739 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
อุปกรณ์หักหลอดยา
3,745 Views
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
พอลิเมอร์อุ้มน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชในพื้นที่แห้งแล้ง
4,033 Views
ระดับต้นแบบ (Prototype)
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ผลิตภัณฑ์ถ่านหอมจากเปลือกผลไม้
4,121 Views
ระดับต้นแบบ (Prototype)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ผลิตภัณฑ์ภาชนะจากใบไม้และเยื่อพืช
4,290 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี