Card image cap
"VipPro” ชีวภัณฑ์ปลอดภัยสำหรับกำจัดแมลงศัตรูพืช
ระดับต้นแบบ (Prototype)
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
‘เนื้อเทียม’ จากผลพลอยได้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร
ระดับต้นแบบ (Prototype)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
Bate metallic สารลดโลหะหนักในอาหารทะเล
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
Bio pot กระถางต้นไม้จากเศษผงใบยาสูบ
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี