Card image cap
"VipPro” ชีวภัณฑ์ปลอดภัยสำหรับกำจัดแมลงศัตรูพืช
1,990 Views
ระดับต้นแบบ (Prototype)
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
‘เนื้อเทียม’ จากผลพลอยได้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร
1,587 Views
ระดับต้นแบบ (Prototype)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
“หัวเชื้อหญ้าหมัก KUB-G” สำหรับอาหารสัตว์
2,729 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
“หุ่นตังกวน” สำหรับใช้สอนกู้ฟื้นคืนชีพ (CPR)
2,298 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
Bate metallic สารลดโลหะหนักในอาหารทะเล
1,453 Views
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
Bio pot กระถางต้นไม้จากเศษผงใบยาสูบ
2,182 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี