Card image cap
อุปกรณ์ช่วยล้างจมูก
834 Views
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพผลผลิตเกษตรด้วยเนียร์อินฟราเรด
1,251 Views
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
อุปกรณ์ไถจอบหมุนกำลังต่ำสำหรับการปลูกข้าว
980 Views
ระดับต้นแบบ (Prototype)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพและทักษะมวย
1,137 Views
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
อุปกรณ์นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า
1,232 Views
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี