Card image cap
ไฮโดรเจลปิดแผลเสริมสารสกัดขมิ้น
6,711 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
เครื่องจักรกลสำหรับกระบวนการผลิตเงาะกระป๋อง
5,081 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ผลิตภัณฑ์ภาชนะจากใบไม้และเยื่อพืช
4,290 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ชีวภัณฑ์ป้องกันโรคในผักไฮโดรโพนิกส์
3,739 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
การเลี้ยงโคนมเพศผู้ให้เนื้อคุณภาพสูง
3,725 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
เจลแต้มสิวจากสารสกัดใบพลู
3,443 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยพะเยา
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ผงโรยข้าวช่วยให้รับประทานได้มากขึ้นสำหรับผู้สูงอายุ
3,394 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ผลิตภัณฑ์อาหารยังชีพสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน
3,150 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
เครื่องช่วยเดินอัตโนมัติ
3,094 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเศษเหลืออุตสาหกรรมการแปรรูปกุ้ง
2,992 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี