ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : เออร์เทนแวร์

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล ห้องปฏิบัติการ
 • มอก. 601-2546
 • ลักษณะทั่วไป
 • ข้อบกพร่อง
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง ความกว้าง ความยาว ความจุ
 • ความเบี้ยว(เฉพาะภาชนะแบบวงกลม)
 • ตะกั่ว
 • แคดเมียม
 • ความทนต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิโดยฉับพลัน
 • ขอบบิดเบี้ยว
 • ความราบ(เฉพาะภาชนะแบบก้นตื้น)
 • การดูดซึมน้ำ
 • ความทนต่อการราน
-