ภาชนะแก้วที่ใช้กับอาหาร

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล ห้องปฏิบัติการ
 • มอก. 603-2546
 • ลักษณะทั่วไป
 • ความจุ (ในกรณีที่ระบุความจุ)
 • ขนาด
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง(ในกรณีที่ระบุเส้นผ่านศูนย์กลาง)
 • ความหนา(เฉพาะภาชนะผิวเรียบไม่มีลายนูน)
 • ความทนต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิโดยฉับพลัน
 • ความเครียด
 • ความทนแรงกระแทก (เฉพาะแก้วน้ำ)
 • ความคงทนของสีพิมพ์
 • ปริมาณตะกั่ว
 • ปริมาณแคดเมียม
 • ปริมาณตะกั่วและแคดเมียม
 • สภาพด่าง (คำนวณเป็นโซเดียมออกไซด์ (Na2O))
-