ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุน้ำมันและไขมันบริโภค (สำหรับพลาสติกชนิด PP, PE, PET และ PVC)

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล ห้องปฏิบัติการ
 • มอก. 654-2554
 • วัสดุ กรณี 1 ชั้น วัสดุเดี่ยว
 • วัสดุ กรณี 1 ชั้น วัสดุผสม
 • วัสดุ กรณีมากกว่า 1 ชั้น
 • วัสดุ กรณีมากกว่า 1 ชั้น วัสดุชั้นสัมผัสน้ำมันและไขมันบริโภค
 • ลักษณะทั่วไป
 • กลิ่นและรส
 • อัตราการซึมผ่านก๊าสออกซิเจนของของฟิล์มพลาสติก
 • การซึมผ่านน้ำมันหรือไขมัน
 • การรั่วซึมที่ปากภาชนะ
 • ความทนการตกกระแทก
 • ความคงทนของสีที่ใช้พิมพ์(ถ้ามี)
 • ตะกั่ว
 • แคดเมียม
 • พลวง
 • เจอร์เมเนียม
 • โพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนตที่ใช้ทำปฏิกิริยา
 • โลหะหนัก(คำนวณเป็นตะกั่ว) ในสารละลายกรดแอซีติก ร้อยละ 4 โดยปริมาตร
 • สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยเมื่อสกัดด้วยน้้ากลั่น
 • สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยเมื่อสกัดด้วยสารละลายกรดอะซีติก ร้อยละ 4 โดยปริมาตร
 • สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยเมื่อสกัดด้วยนอร์แมลเฮปเทน
 • สีผสมในพลาสติกที่ละลายออกมาในน้้ากลั่น
 • สีผสมในพลาสติกที่ละลายออกมาในสารละลายกรดอะซีติก ร้อยละ 4 โดยปริมาตร
 • สีผสมในพลาสติกที่ละลายออกมาในนอร์แมลเฮปเทน
 • ความกว้าง, ความยาว, ความหนา
 • มิติของปากภาชนะ
 • การบรรจุ/เครื่องหมายและฉลาก
 • เครื่องหมายและฉลาก
 • ความต้านแรงดึง
 • ความแข็งแรงของตะเข็บ
 • ความทนแรงอัด
 • ไวนิลคลอไรด์มอนอเมอร์
 • ไทรครีซอลฟอสฟอริก
 • ไดบิวทิลทิน
-