ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เล่ม 1 พลาสติกชนิด พอลิเอทิลีน พอลิพรอพิลีน พอลิสไตรีน พอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลต พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ และพอลิเมทิลเพนทีน

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล ห้องปฏิบัติการ
 • มอก. 655 เล่ม 1-2553
 • วัสดุ : ตัวภาชนะ : กรณี 1 ชั้น :วัสดุเดี่ยว
 • วัสดุ : ตัวภาชนะ : กรณี 1 ชั้น :วัสดุผสม
 • วัสดุ : ตัวภาชนะ : กรณีมากกว่า 1 ชั้น :วัสดุชั้นสัมผัสอาหาร
 • วัสดุ : ตัวภาชนะ : กรณีมากกว่า 1 ชั้น :วัสดุอื่น
 • ลักษณะ
 • ความทนอุณหภูมิประเภททนความร้อน
 • ความทนอุณหภูมิประเภทธรรมดา
 • ความทนอุณหภูมิประเภททนความเย็น
 • ความทนอุณหภูมิที่อุณหภูมิใช้งาน
 • กลิ่นและรส
 • ความทนแรงกระแทก (เฉพาะแบบใช้ซ้ำได้)
 • ความคงทนของสีที่ใช้พิมพ์ (ถ้ามี)
 • ความคงทนของสีที่ใช้พ่นหรือเคลือบบนผิวพลาสติก(ถ้ามี)
 • ตะกั่ว
 • แคดเมียม
 • โพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนตที่ใช้ทำปฏิกริยา
 • สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยเมื่อสกัดด้วยน้ำกลั่น
 • สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยเมื่อสกัดด้วยสารละลายกรดแอซีติกร้อยละ 4 โดยปริมาตร
 • สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยเมื่อสกัดด้วยเอทานอล ร้อยละ 20 โดยปริมาตร
 • สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยเมื่อสกัดด้วยนอร์แมลเฮปเทน
 • โลหะหนัก (คำนวณเป็นตะกั่ว) ในสารละลายกรดแอซีติกร้อยละ 4 โดยปริมาตร
 • พลวง
 • เจอร์มาเนียม
 • สีผสมในพลาสติกที่ละลายออกมาในน้ำกลั่น
 • สีผสมในพลาสติกที่ละลายออกมาในสารละลายกรดแอซีติกร้อยละ 4 โดยปริมาตร
 • สีผสมในพลาสติกที่ละลายออกมาในสารละลายเอทานอล ร้อยละ 20 โดยปริมาตร
 • สีผสมในพลาสติกที่ละลายออกมาในนอร์แมลเฮปเทน
 • สารที่ระเหยได้ (โทลูอิน เอทิลเบนซิน ไอโซพรอพิลเบนซิน นอร์แมลพรอพิลเบนซิน และสไตรีน)
 • การบรรจุ
 • เครื่องหมายและฉลาก
 • คุณภาพสีที่ใช้พิมพ์และสีผสมในพลาสติก