ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เล่ม 3 อะคริโลไนไทรล์-บิวทะไดอีน-สไตรีน และสไตรีน-อะคริโลไนไทรล์

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล ห้องปฏิบัติการ
 • มอก. 655 เล่ม 3-2554
 • วัสดุ : ตัวภาชนะ : วัสดุที่ใช้ทำตัวภาชนะ
 • วัสดุ : ตัวภาชนะ : วัสดุที่ใช้ทำส่วนประกอบที่สัมผัสอาหาร
 • ลักษณะทั่วไป
 • กลิ่นและรส
 • ความทนอุณหภูมิที่อุณหภูมิใช้งาน
 • ความทนแรงกระแทก
 • ความคงทนของสีที่ใช้พิมพ์
 • สีผสมในพลาสติกที่ละลายออกมาในน้ำกลั่น
 • สีผสมในพลาสติกที่ละลายออกมาในสารละลายกรดแอซีติกร้อยละ 4 โดยปริมาตร
 • สีผสมในพลาสติกที่ละลายออกมาในสารละลายเอทานอล ร้อยละ 20 โดยปริมาตร
 • สีผสมในพลาสติกที่ละลายออกมาในนอร์แมลเฮปเทน
 • โพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนตที่ใช้ทำปฏิกริยา
 • สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยเมื่อสกัดด้วยน้ำกลั่น
 • สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยเมื่อสกัดด้วยสารละลายกรดแอซีติกร้อยละ 4 โดยปริมาตร
 • สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยเมื่อสกัดด้วยเอทานอล ร้อยละ 20 โดยปริมาตร
 • สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยเมื่อสกัดด้วยนอร์แมลเฮปเทน
 • โลหะหนัก (คำนวณเป็นตะกั่ว) ในสารละลายกรดแอซีติกร้อยละ 4 โดยปริมาตร
 • ตะกั่ว
 • แคดเมียม
 • สารที่ระเหยได้
 • แล็กเกอร์ (ถ้ามี) มีความปลอดภ้ยตาม มอก.735
 • ความคงทนของสีที่ใช้พ่นหรือเคลือบผิวพลาสติก
 • อะคริโลไนไทรล์มอนอเมอร์
 • การบรรจุ
 • เครื่องหมายและฉลาก