แล็กเกอร์สำหรับภาชนะบรรจุอาหาร

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล ห้องปฏิบัติการ
 • มอก. 735-2550
 • ความติดแน่นของแลกเกอร์ที่เคลือบ
 • ความทนกรดของแลกเกอร์ (เฉพาะประเภทที่ 1 ชนิดที่ 1)
 • ความทนกำมะถันของแลกเกอร์ (เฉพาะประเภทที่ 1 ชนิดที่ 2)
 • ตะกั่ว
 • แคดเมียม
 • สารหนู
 • ฟีนอล
 • ฟอร์มาลดีไฮด์
 • สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยเมื่อสกัดด้วยน้ำกลั่น
 • สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยเมื่อสกัดด้วยสารละลายกรดอะซีติกร้อยละ 4 โดยปริมาตร
 • สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยเมื่อสกัดด้วยสารละลายเอทานอลร้อยละ 20 โดยปริมาตร
 • สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยเมื่อสกัดด้วยนอร์แมลเฮปเทน
 • สี กลิ่น และรสโดยวิธีเร่งสภาวะ
 • สารที่ไม่ระเหย
 • ไวนิลคลอไรด์มอนอเมอร์
 • การบรรจุ/เครื่องหมายและฉลาก
 • เครื่องหมายและฉลาก
 • ภาวะในภาชะบรรจุ
 • ความทนทานต่อการดัดโค้ง
 • อิพิคลอโรไฮดริน
 • กลิ่นและรส
 • จุดวาบไฟ
-