หลอดพลาสติกสำหรับอาหาร

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล ห้องปฏิบัติการ
 • มอก. 776-2552
 • วัสดุ (ชนิดพลาสติก)
 • ขนาดมิติ "เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน,ความหนา,ความยาว"
 • ลักษณะทั่วไป
 • ความทนอุณหภูมิ
 • ความทนทานต่อการหักงอ
 • ความสามารถในการรักษารูปทรง
 • การบรรจุ
 • เครื่องหมายและฉลาก
 • โลหะในพลาสติก : ตะกั่ว
 • โลหะในพลาสติก : แคดเมียม
 • ปริมาณสารที่ละลายออกมา : โพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนตที่ใช้ทำปฏิกิริยา
 • ปริมาณสารที่ละลายออกมา : สิ่งที่เหลือจากการระเหยในน้ำกลั่น
 • ปริมาณสารที่ละลายออกมา : สิ่งที่เหลือจากการระเหยในสารละลายกรดอะซีติก ร้อยละ 4 โดยปริมาตร
 • ปริมาณสารที่ละลายออกมา : สิ่งที่เหลือจากการระเหยในสารละลายเอทานอล ร้อยละ 20 โดยปริมาตร
 • ปริมาณสารที่ละลายออกมา : สิ่งที่เหลือจากการระเหยในนอร์แมลเฮปเทน
 • โลหะหนัก (คำนวณเป็นตะกั่ว)
 • สี : ความคงทนของสีพิมพ์
-