สีอะลูมิเนียมรองพื้นสำหรับงานไม้

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล ห้องปฏิบัติการ
 • มอก. 328-2551
 • ผงสี
 • สิ่งนำสี
 • อลูมิเนียม
 • สารที่ไม่ระเหย
 • น้ำอิสระ
 • ระยะเวลาแห้งแข็ง
 • จุดวาบไฟ
 • ตะกั่ว
 • ปรอท
 • แคดเมียม
 • โครเมียมเฮกซะวาเลนท์
 • ภาวะในภาชนะบรรจุ
 • เสถียรภาพเมิ่อทำให้เจือจาง
 • สมบัติในการทาด้วยแปรง
 • ดัดโค้ง
 • สมบัติในการป้องกันการซึม
 • เสถียรภาพต่อการเก็บในภาวะปกติ
 • เสถียรภาพต่อการเก็บเร่งภาวะ
 • การบรรจุ
 • เครื่องหมายและฉลาก
-