Card image cap
บัญชีนวัตกรรมไทย
4,832 Views

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เปิดรับตลอดทั้งปี
Card image cap
โครงการคูปองนวัตกรรม (Innovation Coupon) เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของ SMEs ไทย
3,974 Views

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
เปิดรับตลอดทั้งปี
Card image cap
การส่งเสริมการลงทุน ประจำปี 2564
3,286 Views

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
เปิดรับตลอดทั้งปี
Card image cap
โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) ปี 2566
3,133 Views

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ปิดรับหากครบจำนวน
Card image cap
ทุนวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข
2,682 Views

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
วันนี้ - 15 มี.ค. 2564
Card image cap
ทุนส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (DESIGN FUND)
2,678 Views

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เปิดรับตลอดทั้งปี
Card image cap
ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564
2,551 Views

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
วันนี้ - 23 ก.ค. 2564
Card image cap
ทุนส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup Fund)
2,483 Views

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
เปิดรับตลอดทั้งปี
Card image cap
ทุนวิจัยนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อการพึ่งพาตัวเองในประเทศ
2,438 Views

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
วันนี้ - 5 มี.ค. 2564
Card image cap
ทุน Ideation Incentive Program (IDEA)
2,357 Views

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)
วันนี้ - 30 เม.ย. 2564
Card image cap
ทุนวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย
2,318 Views

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
วันนี้ - 5 มี.ค. 2564
Card image cap
ทุนวิจัยด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ
2,306 Views

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
วันนี้ - 5 มี.ค. 2564
Card image cap
โครงการนวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย
2,283 Views

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
ปิดรับหากครบจำนวน
Card image cap
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
2,104 Views

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
เปิดรับตลอดทั้งปี
Card image cap
โครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทยนักประดิษฐ์โลก
2,006 Views

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
วันนี้ - 15 มี.ค. 2564
Card image cap
โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมรายสาขา ปี 2567
1,971 Views

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
วันนี้ - 31 ต.ค. 2566