Card image cap
โครงการคูปองนวัตกรรม (Innovation Coupon) เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของ SMEs ไทย
3,974 Views

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
เปิดรับตลอดทั้งปี
Card image cap
ทุนส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (DESIGN FUND)
2,678 Views

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เปิดรับตลอดทั้งปี
Card image cap
บัญชีนวัตกรรมไทย
4,832 Views

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เปิดรับตลอดทั้งปี
Card image cap
การส่งเสริมการลงทุน ประจำปี 2564
3,286 Views

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
เปิดรับตลอดทั้งปี
Card image cap
โครงการนวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย
2,283 Views

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
ปิดรับหากครบจำนวน
Card image cap
โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) ปี 2566
3,133 Views

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ปิดรับหากครบจำนวน
Card image cap
โครงการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
810 Views

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
วันนี้ - 31 มี.ค. 2566
Card image cap
เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566
463 Views

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)
วันนี้ - 8 มี.ค. 2566
Card image cap
โครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรเพื่อสังคม BIT Social Scale Up 2023
360 Views

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
วันนี้ - 19 ก.พ. 2566
Card image cap
โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. - วช. ประจำปีงบประมาณ 2566
1,072 Views

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
วันนี้ - 25 ธ.ค. 2565
Card image cap
โครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปี 2566
1,253 Views

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
วันนี้ - 16 ธ.ค. 2565
Card image cap
บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยแผนงาน NQI ปีงบประมาณ 2566
856 Views

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
วันนี้ - 13 ธ.ค. 2565