Card image cap
เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๑๒
637 Views

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
วันนี้ - 1 พ.ย. 2566
Card image cap
บพค. ประกาศทุน Franco-Thai Young Talent 2023-2024
563 Views

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
วันนี้ - 31 ต.ค. 2566
Card image cap
รับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 2) ปีงบประมาณ 2567
313 Views

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)
วันนี้ - 31 ต.ค. 2566
Card image cap
โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมรายสาขา ปี 2567
1,971 Views

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
วันนี้ - 31 ต.ค. 2566
Card image cap
เชิญสมัครขอรับทุนโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup 2024)
380 Views

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)
วันนี้ - 27 ต.ค. 2566
Card image cap
เชิญเข้าร่วมโครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับปฏิบัติการ ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม (PROJECT/PROGRAM OFFICER: PO)
744 Views

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
วันนี้ - 25 ต.ค. 2566
Card image cap
บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ ประจำปีงบประมาณ 2567
506 Views

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
วันนี้ - 9 ต.ค. 2566
Card image cap
เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Area-based Innovation for Community
369 Views

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันนี้ - 4 ต.ค. 2566
Card image cap
มหิดลประกาศทุน Fundamental Fund ปีงบประมาณ 2568
461 Views

มหาวิทยาลัยมหิดล
วันนี้ - 2 ต.ค. 2566
Card image cap
ค่ายเฟ้นหาบัณฑิตแห่งอนาคตธัชวิทย์ TAS BOOTCAMP
730 Views

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
วันนี้ - 30 ก.ย. 2566